رابطه سایز کفش با طول عمر!
رابطه سایز کفش با طول عمر!

✅ رابطه سایز کفش با طول عمر!

???? تاکنون دلیل اصلی ارتباط بین اندازه پا و طول عمر کشف نشده است اما دانشمندان توانستند جدولی از اندازه پا زن‌ها و مردها و طول عمر احتمالی آن‌ها ارائه دهند. استفاده از این جدول برای کودکان هم مفید است.

✅ زن‌ها

???? سایز : 35 طول عمر: 64 تا 69 سال
???? سایز: 36 طول عمر: 70 تا 76
???? سایز: 37 طول عمر: 77 تا 82
???? سایز: 38 طول عمر: 78 تا 84
???? سایز: 39 طول عمر: 73 تا 75
???? سایز: 40 طول عمر: 70 تا 72
???? سایز: 41: طول عمر: 67 تا 70
???? سایز: 42 طول عمر: 66 تا 69

✅ مردها :

???? سایز : 38 طول عمر: 66 تا 69 سال
???? سایز: 39 طول عمر: 67 تا 72
???? سایز: 40 طول عمر: 72 تا 75
???? سایز: 41 طول عمر: 73 تا 77
???? سایز: 42 طول عمر: 75 تا 82
???? سایز: 43 طول عمر: 74 تا 79
???? سایز: 44: طول عمر: 67 تا 72
???? سایز: 45 طول عمر: 66 تا 69

???? آدرس وبسایت و شبکه های اجتماعی:
???? www.darubiar.com

???? www.instagram.com/darubiar

کانال تلگرام www.T.me/darubiar