زمان مصرف قرص بیوتین ۸۰۰هلث اید

مشخصات قرص بیوتین ۸۰۰هلث اید

قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدبرای چه مواردی می باشد؟بیوتین یک نوع ویتامین محلول درآب می باشدکه قسمتی ازگروه ویتامین هایBاست.بیوتین بانام های ویتامینBوویتامینH نیزکه ازکلمه های آلمانیHaarوHautبه معنی مووپوست می باشد،شناخته می شود.

بیوتین به تولیدکردن آنزیم های گوناگون بدن کمک می کندکه برای متابولیسم بدن،گوارش،اعصاب وعملکردقلب و عروق بسیارمفید وموثرمی باشد.ازدیگر خواص بیوتین می توان به تاثیرقرص بیوتین ۸۰۰هلث اید برای سلامت پوست ،مووناخن اشاره کرد.

چنان چه از فرد بیوتین موردنیاز بدن را تامین نکند دچار ریزش مو می شوداما با مصرف بیوتین ۸۰۰هلث اید ازریزش مو درامان هستید.همچنین اگر ناخن های شکننده ای دارید می توانیدازقرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید برای ناخن خود وتقویت آن استفاده کنیدکه بسیارموثراست.

به طور روزانه هرفردبالای ۱۲ سال میبایست بین۳۰ تا۱۰۰میکروگرم بیوتین دریافت کند،که تامین کردن این میزان بیوتین ازراه تغذیه وموادغذایی غیرممکن است،به همین دلیل پزشکان برای تامین بیوتین موردنیاز بدن وپیشگیری از عواقب آن مانندریزش مووشکنندگی ناخن ها درکنارتغذیه مناسب،استفاده قرص بیوتین ۸۰۰ هلث ایدرانیزپیشنهادمی کنند.این قرص محصولی ازکشورانگلستان است که شامل ۳۰عددکپسول حاوی۸۰۰میلی گرم بیوتین است.

 

فواید قرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید

 • سبب کاهش یافتن کلسترول بدوافزایش یافتن کلسترول خوب دربدن.
 • کاهش دادن قندخون درمبتلایان به دیابت.
 • تامین کردن ویتامین بیوتین موردنیازبدن.
 • کمک به بهبودوحفظ سلامت مووناخن.
 • کمک وبهبودسوخت وسازبدن.
 • کاهش دادن التهاب واسترس درفرد.

عوارض قرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید

مضرات قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدبرای بدن چیست؟آیا قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدبدن رادچارمشکل می کند؟قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدچه تاثیرات منفی برروی بدن می گذارد؟قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدچه خصوصیات ومضراتی برای بدن افراددارد؟

درپاسخ به این سوالات بایدگفت که بیوتین به تنهایی برای بدن ما سم محسوب نمی شود،ونوعی ویتامین محلول درآب است،اما بااین حال بدن ما قادرذخیره وتحمل مقادیربالاازاین ویتامین نیست.عوارض ناشی ازاین قرص بسیارنادربوده که درادامه به برخی ازآن ها می پزدازیم:

 • افزایش جذب کردن بیوتین سبب افزایش تعریق وتخلیه ادرار غیرمعمول دردفعات زیاد می شود.
 • بیوتین یکی از ویتامین های ضروری برای تقویت موهاوناخن هاست،پس چنان چه ناخن هایتان به طورغیرمتعادلی رشد پیداکردن می تواندازعوارض این قرص ها باشد.
 • ایجادحالت تهوع به صورت خفیف،دردمعده واسهال.
 • تداخل دارویی بیوتین بابرخی از ویتامین های گروه ب،سبب بروز بیماری نادری بخصوص درافرادمیان سال می شودکه درآن خون وهوا حفره های نزدیک به ریه ها را مسدود می کند.

قرص بیوتین ۸۰۰هلث اید برای چه مواردی دربزرگسالان مناسب است؟

 • افرادی که به دنبال بالابردن وافزایش انرژی خودهستند.
 • کسانی که استرس زیادی راتجربه می کنندوبه دنبال راه حلی برای بهبودوکمک به ذهن وبدن خودهستند.
 • کسانی که دچارکم پشتی موهستند.
 • مادران بارداری که دچار ریزش موشده اند.
 • افرادی که ورزشکار وبدنسازهستند.
 • افرادی که دخانیات استفاده می کنند.

آیاسنین می توان از قرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید استفاده نمود؟

خیر،استفاده بیش ازحداز هرگونه مکمل غذایی برای بدن،مضروخطرناک است.مقادیربالای بیوتین نیزممکن از نتایج آزمایش خون رامنحرف واشتباه کند.همچنین ممکن است که سبب کاهش یافتن جذب برخی از ویتامین های الزامی بدن شود. درهرصورت بهتراست برای استفاده از هرمکملی،با پزشک مشورت کرده وطبق دستورات پزشک میزان آن را باتوجه به سن خود،استفاده کنید.

مصرف قرص بیوتین۸۰۰هلث اید دردوران بارداری

مادران بارداروشیرده به دلیل رخدادهای طبیعی که دراین دوران دربدن شان رخ می دهد،ویتامین های زیادوگوناگونی راازدست می دهندکه یکی ازاصلی ترین این ویتامین ها،بیوتین است.بااین وجودبرای استفاده ازاین قرص دردوران بارداری وشیردهی وهمچنین جلوگیری ازعوارض قرص بیوتین ۸۰۰ هلث ایدبرروی زنان باردار،بهتراست که بانظر پزشک وطبق دستورات پزشک آن استفاده شود.

عوارض قرص بیوتین ۸۰۰هلث اید برروی کودکان

اکثرکودکان می توانند ویتامین های موردنیاز خودرا ازطریق موادغذایی تامین کنند.مصرف قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدنیز برای کودکان نیز ضرری نداردوعوارض آن بسیارنادراست،امابهتراست که این قرص توسط پزشک تجویزشودتاپزشک بادرنظرگرفتن سن کودک وسلامت کلی او،میزان دقیق ودرست استفاده ازقرص بیوتین راتعیین کندوازعوارض آن جلوگیری کند.برخی ازکودکان ممکن است به دلیل استفاده ازمیزان بالای این ویتامین دربدن خوددچارخارش وپوسته پوسته شدن پوستشان شوند.

نحوه استفاده ازقرص بیوتین ۸۰۰هلث اید

طریقه مصرف قرص بیوتین ۸۰۰هلث اید به چه صورت است؟
ازآنجایی که عوارض ومضررات مصرف قرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید خیلی نادررخ می دهد،پزشکان ومتخصصان تاکیدزیادی بر محدودکردن این ویتامین ندارندومقادیری که درادامه به آن هامیپردازیم رابرای سنین مختلف تعیین وکافی می دانند:

طریقه مصرف قرص بیوتین هلث ایدبرای نوزادان تاکودکان۶ سال:

 • نوزادان۰تا۱۲ماهه:۷ میکروگرم به طورروزانه.
 • کودکان۱تا۳ساله:۸ میکروگرم به طورروزانه.

طریقه مصرف قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدبرای افرادبالا۶سال:

 • کودکان ۴ تا۸ ساله:۱۲میکروگرم به طورروزانه.
 • کودکان۹تا۱۳ساله:۲۰میکروگرم به طورروزانه.
 • کودکان ۱۴تا۱۸ساله:۲۵میکروگرم به طورروزانه.
 • ۱۸به بالاومادران باردار:۳۰میکروگرم به طورروزانه.
 • مادران شیرده روزانه ۳۵میکروگرم.
 •  به طورکلی می توان گفت که درافرادبالای ۱۲سال روزانه ۱عددقرص بیوتین۸۰۰ میتوان بامایعات میل کرد.

زمان مصرف قرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید

ممکن درموردزمان مصرف قرص بیوتین ۸۰۰ هلث ایدسوالات زیادی ذهن شمارا درگیرکرده باشدکه ازجمله این سوالات می توان به:آیابهترین زمان برای مصرف قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدمی تواندبعدازخواب باشد؟آیا مناسب ترین زمان مصرف قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدشب است؟

بهترین زمان مصرف قرص بیوتین ۸۰۰ هلث ایدچه ساعتی ازروزاست؟قرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید راچه ساعتی بهتراست که مصرف کرد؟اشاره کرد.درپاسخ به این سوالات میتوان گفت که:ویتامین های مختلف ازراه های گوناگونی بربدن فرداثرمی گذارند.

یعنی استفاده از آن ها باملاحظاتی همراه است.زمان بندی استفاده ازویتامین ها ومکمل هابه طورمعمول منعطف ومتغیراست‌. معمولا افرادویتامین های گروه Bرادرجهت افزایش دادن سطح انرژی وهمچنین کاهش دادن سطح استرس استفاده می کنندکه قرص بیوتین نیزجز این دسته ازویتامین ها می باشد.

معمولامصرف انواع ویتامین Bبه طورهمزمان خطرناک نیست.همان طورکه می دانید ویتامین هایBوهمچنین بیوتین سبب افزایش یافتن سطح انرژی بدن می شود.بنابراین بهترین زمان برای استفاده ازقرص بیوتین بعدازبیدارشدن از خواب ودرهنگام صبح می باشد و اگر این قرص را درشب وقبل خواب استفاده شود ممکن است موجب بی خوابی واختلالات خواب درشما شود، پس ترجیحااین قرص را درفاصله باخواب استفاده نمایید.

برای جلوگیری ازاین عوارض نامطلوب وناخوشایندبهتراست این قرص را درابتدای صبح استفاده کنید.درواقع بهترین وساده ترین راه برای مصرف قرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید،روزانه ۱عدد ودرزمان ساعات اولیه صبح است زیرااین ویتامین باعث می شود سطح انرژی دربدن افزایش یافته ودرنتیجه می توانید امورروزمره خودرا باانرژی بیشتری انجام دهید و همچنین اگر این قرص بامعده خالی میل شود جذب واثربخشی بهتردربدن خواهدداشت. واگر درابتدای صبح نتوانستید آنرا استفاده کنید بهتراست درطول روز وبافاصله ازساعت خواب آن را مصرف کنیدکه دچاراختلال درخواب نشوید.

برای خریدقرص بیوتین ۸۰۰هلث اید،می توانید به راحتی بامراجعه به داروخانه ها آن را تهیه واستفاده کنید.