داروهایی که برای کرونا تجویز می شود؟

داروهایی که برای کرونا تجویز می شود؟