چه دارویی برای نفخ شکم نوزاد خوب است؟

چه دارویی برای نفخ شکم نوزاد خوب است؟