در حال بارگزاری ...
افزودن به علاقه مندی
مقایسه

کرم ضد لک سینره مخصوص افراد بالای ۴۰ سال 65 میلی لیتری Cinere Anti-Spot Repairing Cream 40+ 65 ml

شناسه محصول: DB5011
شناسه محصول: DB5011
دسته بندی: روشن کننده
تولید کننده: Cinere
فروشنده: داروبیار
112,000 تومان تخفیف
تعداد
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

کرم ضد لک سینره مخصوص افراد بالای ۴۰ سال مجموعـه اي منحصر بـه فـرد از مـواد روشـن کننـده گیاهی اسـت کـه بـا مکانیسـم هـاي گوناگـون، ظاهر لـک هاي پوسـتی را بـه سـرعت بهبـود مـی بخشـد. اسـتفاده از شـکل لیپوزومـی مـواد در ایـن فـرآورده، جـذب و نفـوذ آن ...

تحويل سريع تحويل سريع
پشتيباني 24 ساعته پشتيباني 24 ساعته
پرداخت در محل پرداخت در محل
روز ضمانت بازگشت 7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصالت كال ضمانت اصالت كالا

محصولات مرتبط

  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
نقد و بررسی اجمالی
کرم ضد لک سینره مخصوص افراد بالای ۴۰ سال 65 میلی لیتری Cinere Anti-Spot Repairing Cream 40+ 65 ml
نقد و بررسی

کرم ضد لک سینره مخصوص افراد بالای ۴۰ سال مجموعـه اي منحصر بـه فـرد از مـواد روشـن کننـده گیاهی اسـت کـه بـا مکانیسـم هـاي گوناگـون، ظاهر لـک هاي پوسـتی را بـه سـرعت بهبـود مـی بخشـد. اسـتفاده از شـکل لیپوزومـی مـواد در ایـن فـرآورده، جـذب و نفـوذ آن بـه لایـه هـاي زیریـن پوسـت را امـکان پذیـر مـی سـازد و در نتیجه باعـث افزایـش اثـر ایـن کـرم مـی شـود. ترکیبـات موثـر موجـود در ایـن کـرم عـلاوه بـر مهـار آنزیـم تیروزینـاز و کاهـش تولیـد ملانیـن، بـه علـت خاصیـت قـوي آنتـی اکسـیدانی از اکسـید شـدن چربـی هـا و پروتئیـن هـا و ایجـاد رنگدانـه هـاي Lipofuscin در سـلول هـاي پوسـت جلوگیـري مـی کننـد. همچنیـن بـا کاهش ترشـح هورمون MSH-α ،باعث کم رنگ تر شـدن لک هاي پوسـتی می شـود. هورمون MSH-α از هیپوفیز ترشـح می شـود و رنگدانه سـازي را در پوسـت افزایش می دهد

ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی

رنـگ پوسـت افـراد تحـت تاثیـر عواملـی ماننـد ژنتیـک و منطقـه جغرافیایـی محـل زندگـی آنهـا می باشـد. آنچـه در زیبایی پوسـت مهـم اسـت یکنواختی رنـگ آن و عـدم وجود لـک و جـاي جـوش اسـت. بنابرایـن لـک هـاي پوسـتی چـه کـم
رنـگ تـر و چـه پـر رنـگ تـر از سـایر نواحـی پوسـت، بـه عنـوان عـوارض پوسـتی مـورد توجـه و درمـان قرار می گیرند. بـا افزایـش سـن در مناطقـی کـه پوسـت بـه خوبـی محافظـت نشـده و تحـت تاثیـر تابـش طولانـی مـدت نـور خورشـید قـرار داشـته اسـت ماننـد پوسـت صـورت، دسـت هـا و گـردن، لـک هایـی دیـده مـی شـود کـه ظاهـر پـر رنـگ تـري نسـبت بـه پوسـت نواحـی اطرافشـان دارنـد. ایـن لـک هـا بـه spot Age یـا لـک هـاي کبـدي مشـهور هسـتند. انـدازه ایـن لـک هـا مـی توانـد از چنـد میلـی متـر تـا چنـد سـانتی متـر متغیـر باشـد. در واقـع ایـن لـک هـا بـه دنبـال عـوارض کبـدي بـه وجـود نمـی آینـد و علــت اصلــی ایجــاد آنهــا قــرار گرفتــن طولانــی مــدت در معــرض نــور خورشــید اســت. مطالعــات اخیــر دانشــمندان نشــان مــی دهــد کــه تابــش نــور خورشـید عـلاوه بـر تحریـک سـاخت ملانیـن در پوسـت کـه باعـث تیرگـی پوسـت مـی گـردد، سـبب اکسـید شـدن چربـی هـا و پروتئیـن هـاي داخـل سـلولی می شود. این فرآیند با انباشته نمودن مواد زائد قهوه اي رنگی به نام Lipofuscin داخل سلول ها، باعث ایجاد spot Age می شود.

 کرم ضد لک سینره مخصوص افراد بالای ۴۰ سال مجموعـه اي منحصر بـه فـرد از مـواد روشـن کننـده گیاهی اسـت کـه بـا مکانیسـم هـاي گوناگـون، ظاهر لـک هاي پوسـتی را بـه سـرعت بهبـود مـی بخشـد. اسـتفاده از شـکل لیپوزومـی مـواد در ایـن فـرآورده، جـذب و نفـوذ آن بـه لایـه هـاي زیریـن پوسـت را امـکان پذیـر مـی سـازد و در نتیجه باعـث افزایـش اثـر ایـن کـرم مـی شـود. ترکیبـات موثـر موجـود در ایـن کـرم عـلاوه بـر مهـار آنزیـم تیروزینـاز و کاهـش تولیـد ملانیـن، بـه علـت خاصیـت قـوي آنتـی اکسـیدانی از اکسـید شـدن چربـی هـا و پروتئیـن هـا و ایجـاد رنگدانـه هـاي Lipofuscin در سـلول هـاي پوسـت جلوگیـري مـی کننـد. همچنیـن بـا کاهش ترشـح هورمون MSH-α ،باعث کم رنگ تر شـدن لک هاي پوسـتی می شـود. هورمون MSH-α از هیپوفیز ترشـح می شـود و رنگدانه سـازي را در پوسـت افزایش می دهد

ویژگی های کرم ضد لک سینره مخصوص افراد بالای ۴۰ سال

• کاهش لک های تیره ایجاد شده در اثر افزایش سن و یکدست نمودن سطح پوست
• کمرنگ نمودن تدریجی لک های ناشی از آفتاب
• حاوی گاما توکوفرول با خاصیت روشن کنندگی و ضد التهاب
• مهار آنزیم تیروزیناز و کاهش سنتز رنگدانه های پوست
• مناسب جهت از بین بردن لک های دست، صورت، گردن و سینه
• کاهش اثر مخرب رادیکال های آزاد

 

ترکیبات موثر در کرم ضد لک سینره (مخصوص افراد بالاى 40 سال):

• عصـاره گیاهـان میتـرا کارپـوس و بیربـرى: عصـاره ایـن دو گیاه با مهـار آنزیـم تیروزیناز از تشـکیل ملانیـن در سـلول هاي پوسـت جلوگیري مـی کنند و باعث روشـن تر شدن رنگ پوست می گردند.

• گیـاه گاردن کـرس: عصـاره ایـن گیـاه بـا عملکـردي چندگانـه باعـث کـم رنـگ شـدن لـک هـاي پوسـتی (spot Age (مـی گـردد. گاردن کرس از یک سـو بـا خواص آنتــی اکســیدانی قــوي از ایجــاد رنگدانــه هــاي قهــوه اي Lipofuscin جلوگیــري مــی کنــد و از ســوي دیگــر باعــث حــذف ایــن مــواد زائــد از درون ســلول هــاي پوســتی مــی شــود. عصــاره ایــن گیــاه همچنیــن باعــث توقــف چرخــه تولیــد ملانیــن در اثــر افزایــش MSH-α نیــز مــی شــود. در ایــن محصــول جهــت نفــوذ بیشتر و سریع تر مواد موثره از فرم لیپوزومی این عصاره استفاده شده است.

• گامـا توکوفـرول: گامـا توکوفـرول یکـی از انـواع ویتامیـن E اسـت کـه در روغـن بعضـی از گیاهـان مانند سـویا و کانولا یافت می شـود. یکـی از اثرات ایـن ماده که بـه تازگی کشــف شــده اســت اثــر روشــن کنندگــی آن مــی باشــد. گامــا توکوفــرول بــا مهــار فعالیــت آنزیــم تیروزینــاز ســبب کاهــش ســنتز ملانیــن و در نتیجــه روشـن شـدن پوسـت مـی شـود. عـلاوه بـر ایـن اثـرات آنتـی اکسـیدانی ایـن ویتامیـن باعـث جلوگیـري از اکسـید شـدن چربـی هـا و پروتئیـن هـاي داخـل سـلولی می گردد.

 روش مصرف:
هـر صبـح و شـب، مقـدار مناسـبی از کـرم را بـر روي پوسـت صـورت، گـردن، دسـت و ناحیـه دکلتـه بمالیـد. از آنجـا کـه علـت اصلـی ایجـاد ایـن لـک هـا تابش نور خورشـید می باشد، جهت حصول نتیجه قطعی استفاده از کرم روشن کننده روز سینره که داراي ضد آفتاب می باشد همزمان با این محصول الزامی است.

 توصیه:اسـتفاده همزمـان از کــرم روشـن کننـده ویتامیـن C ســینره بـه علـت برخـورداري از مـواد آنتی اکسـیدان فـراوان و همچنین کرم آلفا هیدروکسـی اسـید سـینره جهت لایه برداري ملایم، به از بین بردن لک ها سرعت می بخشد

 ترکیبات: آب، عصاره گیاه گاردن کرس، عصاره هیدرولیزشده سویا، عصاره بیربری، عصاره گیاه میتراکارپوس، آلفا توکوفرول، گاما توکوفرول، گلیسرین، نگهدارنده، عطر

 

 


اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
مکمل ‌دارویی
مکمل های بدنسازی
مادر و کودک
محصولات زناشویی
تجهیزات حفاظت فردی
تجهیزات پزشکی
آرایشی
تخفیفات ویژه
بهداشتی