در حال بارگزاری ...
افزودن به علاقه مندی
مقایسه

کرم ضد لک و روشن کننده سینره 65 میلی لیتری Cinere Repair Whitening Cream 65 ml

شناسه محصول: DB5010
شناسه محصول: DB5010
دسته بندی: روشن کننده
تولید کننده: Cinere
فروشنده: داروبیار
120,000 تومان تخفیف
تعداد
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

کـرم ضـد لـک و روشـن کننـده سـینره حـاوي مجموعـه اي از مـواد روشـن کننده می باشـد کـه از یک سـو با مهـار اثـر آنزیـم تیروزینـاز و از سـوى دیگر بـا کاهش تولید این آنزیم، باعث روشن تر شدن پوست و از بین رفتن لک هاي آن مى گردد. ایـن فـرآورده بـا کاهـش می...

تحويل سريع تحويل سريع
پشتيباني 24 ساعته پشتيباني 24 ساعته
پرداخت در محل پرداخت در محل
روز ضمانت بازگشت 7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصالت كال ضمانت اصالت كالا

محصولات مرتبط

  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
نقد و بررسی اجمالی
کرم ضد لک و روشن کننده سینره 65 میلی لیتری Cinere Repair Whitening Cream 65 ml
نقد و بررسی

کـرم ضـد لـک و روشـن کننـده سـینره حـاوي مجموعـه اي از مـواد روشـن کننده می باشـد کـه از یک سـو با مهـار اثـر آنزیـم تیروزینـاز و از سـوى دیگر بـا کاهش تولید این آنزیم، باعث روشن تر شدن پوست و از بین رفتن لک هاي آن مى گردد. ایـن فـرآورده بـا کاهـش میـزان تولیـد ملانیـن باعـث روشـن تـر شـدن رنـگ پوسـت مـی شـود. همچنیـن مـواد مغـذي و آنتـی اکسـیدان موجـود در ایـن محصـول بـه افزایـش نوسـازي پوسـت و مقاومـت آن در برابـر عوامـل محیطـی کمـک می کنند. کرم ضد لک و روشـن کننده سـینره فاقـد هیدروکینون می باشـد و بـا بهره گیرى از مواد طبیعی و عصارههاى گیاهی، مناسب ترین تاثیر را روى پوست دارد.

ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی

کرم ضد لک و روشن کننده سینره

پوست داراى رنگدانه هایی به نام ملانین است که توسط سلول هاي ملانوسیت ساخته مى شود. آنزیـم تیروزینـاز، مسـئول سـاخت ملانیـن از اسـید آمینـه تیروزیـن مـى باشـد. تولیـد ملانیـن تحـت تاثیـر عوامـل ژنتیکـی و محیطـى قـرار مـى گیـرد. هورمـون هـا، بـه خصـوص هورمـون هـاي جنسـی، روى میـزان تولیـد ملانیـن تاثیـر مـی گذارنـد؛ بـه طـور مثـال پوسـت برخـی از خانـم هـا در زمـان بـارداري دچـار لـک هـاي تیـره مـى گـردد. مهمتریـن عامـل محیطـى کـه باعـث تغییـر رنـگ پوسـت مـی گـردد، تابـش اشـعه خورشـید اسـت. پوسـت برخـی از افـراد در تمـاس بـا نـور خورشـید دچار لک شده و پوست برخی دیگر دچار تیرگی می گردد.

کـرم ضـد لـک و روشـن کننـده سـینره حـاوي مجموعـه اي از مـواد روشـن کننده می باشـد کـه از یک سـو با مهـار اثـر آنزیـم تیروزینـاز و از سـوى دیگر بـا کاهش تولید این آنزیم، باعث روشن تر شدن پوست و از بین رفتن لک هاي آن مى گردد.

ایـن فـرآورده بـا کاهـش میـزان تولیـد ملانیـن باعـث روشـن تـر شـدن رنـگ پوسـت مـی شـود. همچنیـن مـواد مغـذي و آنتـی اکسـیدان موجـود در ایـن محصـول بـه افزایـش نوسـازي پوسـت و مقاومـت آن در برابـر عوامـل محیطـی کمـک می کنند. کرم ضد لک و روشـن کننده سـینره فاقـد هیدروکینون می باشـد و بـا بهره گیرى از مواد طبیعی و عصارههاى گیاهی، مناسب ترین تاثیر را روى پوست دارد.

ویژگی های کرم ضد لک و روشن کننده سینره

  • حاوی کمپلکس مواد روشن کننده (عصاره بیربری، عصاره شیرین بیان، اکتادسن دی اوئیک اسید) جهت کاهش رنگدانه سازی و روشن تر نمودن پوست
  • پیشگیری و رفع انواع لک از جمله لک های ناشی از بارداری و افزایش سن
  • حاوی امگا 3، امگا 6 و مواد مغذی جهت افزایش مقاومت پوست
  • دارای مواد آنتی اکسیدان طبیعی جهت حذف رادیکال های آزاد
  • حاوی AHA، ویتامین های A ،C و E جهت نوسازی پوست
  • بهبود تیرگی های پوست ناشی از تابش نور خورشید
  • فاقد هیدروکینون

ترکیبات موثر درکرم ضد لک و روشن کننده سینره:

• اکتادسـن دى اوئیـک اسـید: باعـث کاهـش تولیـد تیروزینـاز و در نهایـت کاهـش سـاخت ملانیـن مـی شـود کـه ایـن فراینـد سـبب روشـن شـدن پوسـت و نیـز از بیـن رفتـن لک هاي پوستی می شود. این ماده در درمان لک هاي ناشی از افزایش سن موثر می باشد و خاصیت ضد چروك و ضد التهابى دارد. • لیکوریس: این ماده از شیرین بیان استخراج شده و مهار کننده آنزیم تیروزیناز و روشن کننده رنگ پوست مى باشد.

آلفـا هیدروکسـی اسـید هـا (AHA) : ایـن اسـید هـا از میـوه هـا و یـا شـیر بـه دسـت مى آینـد و باعـث تسـریع نوسـازي پوسـت و افزایـش اثر مـواد روشـن کننده می شوند. این مواد همچنین داراي خاصیت ضد چروك مى باشند.

روغـن گل مغربـى و دانـه کتـان: روغـن ایـن گیاهـان سرشـار از اسـید هاي چـرب امـگا 3 و امگا 6 اسـت کـه با داشـتن خواص ترمیـم کنندگـی، مقاومت پوسـت را در برابر رادیکال هاى آزاد افزایش مى دهد. همچنین این روغن ها از ایجاد چین و چروك بر روى پوست جلوگیـرى مى کنند و مصرف موضعى آنها سبب روشن تر شدن رنگ پوست مى گردد.

گل مغربی

گل مغربی 

گیاه گل مغربی از گیاهان دارویی مهم است که روغن و اسیدهای چرب آندر صنایع دارویی ،غذایی و بهداشتی کاربرد فراوان دارد .منشا آن آمریکای شمالی بوده است.مهمترین اجزای تشکیل دهنده آن اسید لینولئیک و اسید گاما لینولنیک است که تاثیر قابل توجهی جهت حفظ سلامت غشا سلولی و ساخت سلولهای پوست دارند.این ترکیبات همچنین ضمن کمک به فرآیند التیام زخمها ،در تعادل پروتوئینها ی پوست نیز مؤثرند.به عنوان یک ماده فعال جهت به دام انداختن رادیکالهای آزاد عمل نموده و پوست را از اثرات زیانبار نور آفتاب حفظ میکنند.همچنین با اثرات مخرب آلودگی هوا و عوامل استرس زای محیط مقابله کرده و پیری پوست را به تعویق می اندازند.این اسیدهای چرب ضروری میتوانند با مهار تیرو زیناز به روشن تر شدن پوست کمک نمایند.در کرم بدن کرم دست کرم دور چشم کرم ضد چروک کرم ضد لک سینره از این گل استفاده شده است.

 

شیرین بیان 

گیاهی خودروبومی جنوب اروپا و شمال آفریقا و مدیترانه است. عصاره ریشه شیرین بیان دارای مقادیری گلوکز، ساکارز، آسپاراژین، مواد آلبومیدی، رزین اسانس است و در پزشکی، داروسازی وصنایع غذایی مصارف متعدددارد. نام دیگرعلمی آن لیکوریس است.درصنایع زیبایی جهت جلوگیری از پیری پوست،کاهش لکها استفاده میشود.در کرم ضد لک سینره از این گیاه استفاده شده است.

شیرین بیان

 

 
 

• کمپلکـس ویتامیـن هـاي A ، E و C: ویتامیـن A باعـث نوسـازى پوسـت، ویتامین E باعث محافظت پوسـت و ویتامین C باعث روشـن تر شـدن رنگ پوسـت و افزایش کلاژن در پوست مى شود.

پروتئیـن هـاي هیدرولیـز شـده شـیر: ایـن پروتئیـن ها بـه راحتی جذب پوسـت می شـوند و عـلاوه بر تغذیـه و تقویت پوسـت سـبب اسـتحکام، شـفافیت و طراوت پوست می گردند.

 

روش مصرف:

جهـت از بیـن بـردن لـک هـاي پوسـتی، پـس از پـاك کـردن پوسـت بـا محصـولات پـاك کننـده سـینره، (هـر صبـح وشـب) مقـدار مناسـبى از کـرم را بـر روى پوسـت تمیـز صـورت بمالیـد. بـه منظـور روشـن تـر شـدن پوسـت خـود، روزى دوبـار کـرم ضـد لـک و روشـن کننـده را بـر روى پوسـت تمیـز صـورت بمالیـد. بـه همـراه اســتفاده از ایــن کــرم، مصــرف کــرم ضــد آفتــاب ســینره توصیــه مــى گــردد. توجــه نماییــد کــرم ضــد لــک و روشــن کننــده سـینره بایـد نیـم سـاعت قبـل از کـرم ضـد آفتـاب اسـتفاده شـود. در صـورت اسـتفاده از سـایر کـرم هاى سـینره، جهـت جـذب 

 

ترکیبات

آب، روغن گل مغربی، عصاره شیرین بیان (لیکوریس)، روغن دانه کتان، گلیسرین، ایزو پروپیل میریستات، اکتادسن دی اوئیک اسید، آلفا هیدروکسی اسید (AHA)، دایمتیکون، سیکلومتیکون، اسکوالن، عصاره بیربری، صمغ زانتان، سدیم لاکتات، ویتامین A، ویتامین E، ویتامین C، پروتئین شیر، امولسی فایر، نگهدارنده، عطر


اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
مکمل ‌دارویی
مکمل های بدنسازی
مادر و کودک
محصولات زناشویی
تجهیزات حفاظت فردی
تجهیزات پزشکی
آرایشی
تخفیفات ویژه
بهداشتی