در حال بارگزاری ...
افزودن به علاقه مندی
مقایسه

کرم ضد چروک سینره 40 میلی لیتری Cinere Repair & Control Anti Aging Cream 40 ml

شناسه محصول: DB5014
شناسه محصول: DB5014
دسته بندی: کرم ضدچروک
تولید کننده: Cinere
فروشنده: داروبیار
120,000 تومان تخفیف
تعداد
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

کـرم ضـد چروك سـینره با اسـتفاده از تکنولـوژى روز دنیا قادر اسـت به خوبى از پوســت در برابـر عوامل مخرب محافظـت نماید، رطــوبت مورد نیاز پوســت را فراهم سازد و در نتیجه میزان کلاژن پوست را افزایش دهد.

تحويل سريع تحويل سريع
پشتيباني 24 ساعته پشتيباني 24 ساعته
پرداخت در محل پرداخت در محل
روز ضمانت بازگشت 7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصالت كال ضمانت اصالت كالا

محصولات مرتبط

  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
نقد و بررسی اجمالی
کرم ضد چروک سینره 40 میلی لیتری Cinere Repair & Control Anti Aging Cream 40 ml
نقد و بررسی

کـرم ضـد چروك سـینره با اسـتفاده از تکنولـوژى روز دنیا قادر اسـت به خوبى از پوســت در برابـر عوامل مخرب محافظـت نماید، رطــوبت مورد نیاز پوســت را فراهم سازد و در نتیجه میزان کلاژن پوست را افزایش دهد.

ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی

کرم ضد چروک سینره

بـا گذشـت زمـان و افزایـش سـن، تغییـرات متعـددى در ســاختار پوسـت رخ مـى دهـد که بـه تدریج باعث ایــجاد چــروك هاى سـطــحى و عمــیق در پـوســت مى شـود. از جملـه ایـن تغییـرات مـى تـوان بـه کاهـش فعالیـت غـدد چربـى، کاهـش رطوبـت و همچنیـن نازك شـدن لایـه درم پوسـت اشـاره کـرد. امـا مهمتریـن اتفاقى که طى این دوران رخ مى دهد؛ اختلال در سـاخت پروتئین هاى پوسـت (کلاژن و الاسـتین) و کند شدن فرآیند نوســازى مى باشــد. کاهش پروتئین هاى پوســت که وظــیفه حفظ اسـتحکام و انعطاف پذیرى آن را بر عهده دارند، باعـث ایجاد چین و چروك در پوست مى شود. زمــان خاصــى بـراى آغـاز ایـن فــرآیند وجـود نـدارد ولـى تاثیـر عوامــل مخرب محیطـى که تمـاس مداوم بـا نـور خورشـید و رادیـکال هـاى آزاد، از مهمتریـن آنها مى باشــد، در تســریع ایـن پدیـده بـه اثبـات رســیده اسـت. ایـن عوامـل باعـث فعــال شـدن آنزیـم هایـى مـى گردنـد کـه سـبب تجزیـه کلاژن، الاسـتین و سـایر پروتئیـن هـاى پوسـت مـى شـوند. بنابرایـن بـا محافظـت از پوسـت در برابـر آثـار مخـرب و حفـظ رطوبـت مـورد نیاز، مـى توان تا حـد زیـادى پیرى را بـه تعویـق انداخت. کـرم ضـد چروك سـینره با اسـتفاده از تکنولـوژى روز دنیا قادر اسـت به خوبى از پوســت در برابـر عوامل مخرب محافظـت نماید، رطــوبت مورد نیاز پوســت را فراهم سازد و در نتیجه میزان کلاژن پوست را افزایش دهد.

درباره این محصول

درباره این محصول

کرم ضد چروک سینره با استفاده از آخرین و مؤثرترین متدهای پیشگیری از چین و چروک تهیه شده است. امروزه پیشرفت های علم بیوتکنولوژی این امکان را در اختیار بشر قرار داده است تا بسیاری از پروتئینها، مواد حیاتی، آنزیمها و هورمونها را مشابه سازی نموده و از خواص آن ها بهره گیرد. یکی از مواد حاصل از این فن آوری کمپلکس MDI می باشد که یکی از قویترین مهارکننده های کلاژناز می باشد. درکرم ضد چروک سینره از خواص معجزه آسای این ترکیب جهت افزایش میزان کلاژن پوست و مبارزه با پیری استفاده شده است. استفاده از عصاره مورد به عنوان مهار کننده مؤثر واکنش گلی کیشن پروتئین ها با طولانی تر نمودن عمر سلولهای پوست باعث افزایش اثرات ضد چروکی این محصول می شود. در فرمولاسیون این فرآورده از مواد آنتی اکسیدان فوق العاده مؤثر (کوانزیم Q 10 و Vit E) جهت جلوگیری از اکسیداسیون چربی های سلولی نیز بهره جسته ایم تا بتوانیم ساختمان پوست را به طور کامل محافظت نماییم.

ویژگی های کرم ضد چروک سینره

  • محافظت از پوست دربرابر آلودگی، خشکی هوا و عوامل مخرب محیطی
  • رفع چروک های سطحی و کاهش عمق چین و چروک ها
  • دارای عصاره گیاه مورد برای جلوگیری از تخریب کلاژن پوست و افزایش طول عمر سلول های پوست
  • حاوی کمپلکس MDI جهت جلوگیری از ایجاد چین و چروک
  • حاوی کوآنزیم Q10 و ویتامین E جهت حذف رادیکالهای آزاد
  • بدون انجام تست حیوانی یا کرولتی فری

 

ترکیبات موثر کرم ضد چروك سینره:

• عصــاره گیـاه مـورد: عصـاره هیدرولیـز شـده بـرگ گیـاه مـورد، از یـک طـرف بـا افزایـش ســنتز پروتئینـى کـه مسـئول طــول عمـر ســلول هـا مـى باشـد، باعث افزایـش عمـر ســلول هـاى پوســت مـى شــود و از طـرف دیگـر از تجزیـه کلاژن کـه مسـئول اسـتحکام پوسـت مـى باشـد جلوگیـرى مـى کنـد کـه در نتیجـه باعـث به تأخیر انداختن فـرآیند پیرى پوسـت مى شود.

• کمپلکـس MDI: ایـن مـاده حاصــل فنــاورى بیــوتکنولوژى بـوده و یکـى از قویتریـن مهـار کننده هـاى آنزیم مخـرب کلاژن مى باشــد. بدین ترتیب باعـث افزایش میزان کلاژن در پوست مى شود و از آن در برابر عـوامل مخرب مثل نور خورشـید، اسـترس، آلـودگى هاى محیطى و... محافظت مى کند.

• کوانزیـم Q10: ایـن مـاده یـک آنتـى اکسـیدان طبیعـى و بسـیار قـوى اسـت کـه بـه علـت کوچکـى مولکـول هـاى آن بـه راحتى بـه داخل پوسـت نفـوذ مى کنـد و از آثـار سـوء رادیـکال هـاى آزاد بـر روى پوسـت جلوگیـرى مـى نمایـد. ایـن مـاده بـه تولیـد انـرژى مـورد نیـاز سـلول هاى پوســت نیـز کمک مـى نمایـد و باعث نوسـازى و تجدید ساخت سلول ها مى شود. اثر این ماده در کاهش عمق چین و چروك ها به اثبات رسیده است.

• روغن گل مغربى و دانه کتان: روغن این گیــاهان حاوى مقادیر فراوان اسـید هاى چرب امگا 3 و امگا 6 مى باشـد. این اسـید هاى چرب در سـاختمان غشـاء سـلولى به کار مـى رونـد و در فرآینـد التیـام زخـم هـا و نوسـازى پوســت نقـش بسـزایى دارنـد. ایـن مـواد از پوسـت در برابـر رادیـکال هـاى آزاد محافظـت مـى کننـد و مانـع از ایجاد چین و چروك روى پوست مى شوند.

گل مغربی

گل مغربی 

گیاه گل مغربی از گیاهان دارویی مهم است که روغن و اسیدهای چرب آندر صنایع دارویی ،غذایی و بهداشتی کاربرد فراوان دارد .منشا آن آمریکای شمالی بوده است.مهمترین اجزای تشکیل دهنده آن اسید لینولئیک و اسید گاما لینولنیک است که تاثیر قابل توجهی جهت حفظ سلامت غشا سلولی و ساخت سلولهای پوست دارند.این ترکیبات همچنین ضمن کمک به فرآیند التیام زخمها ،در تعادل پروتوئینها ی پوست نیز مؤثرند.به عنوان یک ماده فعال جهت به دام انداختن رادیکالهای آزاد عمل نموده و پوست را از اثرات زیانبار نور آفتاب حفظ میکنند.همچنین با اثرات مخرب آلودگی هوا و عوامل استرس زای محیط مقابله کرده و پیری پوست را به تعویق می اندازند.این اسیدهای چرب ضروری میتوانند با مهار تیرو زیناز به روشن تر شدن پوست کمک نمایند.در کرم بدن کرم دست کرم دور چشم کرم ضد چروک کرم ضد لک سینره از این گل استفاده شده است.

• روغـن آووکادو: ایـن روغـن سرشـار از پتاسـیم و ویتامیـن هـاى طبیعـى A و E مـى باشـد کـه باعث تغذیه، افزایش مقاومت پوســت نسـبت بـه رادیکال هـاى آزاد، افزایش سرعت نوسازى پوست و رفع خشکى آن مى گردد.

آووکادو 

منشاء آووکادو آمریکای جنوبی بوده که از آنجا به نواحی دیگر دنیا راه یافته است . میوه آن مانند گلابی و درای پوستی سخت برنگ سبز تیره و یا سیاه است در حدود 044 نوع مختلف آووکادو وجود دارد که بعضی از آنها درای پوست صاف و سبز رنگ بوده ولی پوست برخی از آنها سیاه و خشن است .
آووکادو چرب است و درای اسیدهای آمینه مختلف مانند سیستین، تریپتوفان و تیروسین می باشد. در تحقیقات جدیدی که انجام شده وجود چند نوع آنتی بیوتیک در آووکادو ثابت شده است . دانه گیاه درای مقدار کمی ) در حدود 2 درصد ( روغن است . این روغن غلیظ و سفت و به رنگ زرد مایل به سبز بوده که درای بو و طعمی مطبوع است . روغن دانه آووکادو دارای روغنهای اشباع شده مانند اسید پالمتیک واسیداستئاریک، اسیدآراشیدیک، اسیدمیریستیک، اسیداولیک، اسیدلینولییک میباشد.
روغن آووکادو بهترین کرم برای پوست است زیرا به آسانی در پوست نفوذ می کند و به آن شادابی میدهد. آووکادو بهترین ماسک برای برطرف کردن وجلوگیری از چین و چروکهای صورت است.

آووکادو

 

 
 

• عصـاره گل همیشـه بهـار: ایـن عصـاره علاوه بـر خاصیت ضد التهابى، باعث بازســازى و نوســازى پوســت مى شــود و مکمل تاثیـر روغــن آووکادو در جلوگیرى از ایجــاد چیـن و چــروك مـى باشـد. بـه خصـوص ترکیـب ایـن دو مـاده جهـت حفـظ طـراوت و شـادابى پوسـت بانوانـى کـه در دوران یائسـگى بـه سـر مـى برنـد توصیه شده است.

گل همیشه بهار 

این گیاه از قدیم الایام برای ترمیم زخمها و کاهش التهاب مورد استفاده قرار می گرفته است. عصاره این گیاه اثر نرم کننده و محفاظتی بر پوستهای حساس و کم مقاومت را دارد، روغن همیشه بهار اپی تلیال سازی (تکثیر سلولهای پوست) را به طور قابل توجهی تحریک می نماید. در تحقیقات متعدد نشان داده شده که ساخته شدن گلایکوپروتئین، نوکلئو پروتئین و کلاژن را در محل، افزایش می دهد. همچنین خواص ضد باکتریال و ضد ویروسی نیز دارد.

عصاره این گیاه به عنوان پاک کننده و پالاینده پوست از مواد زائد نیز مورد توجه می باشد. همچنین این ماده خواص آنتی هیالورونیداز داشته که سبب محافظت از اسیدهیالورونیک موجود در پوست (که توسط شرایط محیطی نامناسب تخریب می گردد) می شود. اسید هیالورونیک نقش بسیار مهمی در ایجاد ساختارسالم و طبیعی پوست ایفا می نماید.به طور کلی این ترکیب در فراورده های آرایشی، بهداشتی به عنوان نرم کننده، محافظت کننده پوست، التیام بخش، ضد التهاب و ضد عفونی کننده کاربرد دارد.مخصوصاً در مورد پوستهای خشک و ترک خورده و ملتهب بسیار مفید می باشد و حالت قابض آن باعث تنگ شدن منافذ پوست شده که این امر باعث صافی و شفافیت هر چه بیشتر پوست می گردد.

گل همیشه بهار
 
 

 

• دکسپانتول و شی باتر Butter Shea : این مواد، رطوبت پوست را به میزان موثرى افزایش مى دهند.

شی باتر

شی باتر 

عصاره طبیعی دانه یک درخت آفریقایی به نام VITELLARIA PARADOXA است.روغن شی باتر بعلت داشتن سینامیک اسید ،یک مرطوب کننده گیاهی موثر است و بهترین انتخاب برای افرادیست که میخواهند از مواد سفت کننده طبیعی پوست استفاده نمایند.

 

روش مصرف:

هـر صبـح و شـب پـس از تمیـز نمـودن پوسـت بـا محصـولات پـاك کننـده سـینره، مقـدار مناسـبى از کــرم ضــد چــروك ســینره را روى صـورت و گـردن قرار داده و با نوك انگشتان روى تمام صورت پخش نمایید.

توجه:

در صــورت اســتفاده از ســایر کــرم هــاى سینـــره حداقــل نیــم ســاعت بیــن مصــرف آنهــا فاصلــه بگذاریــد. اســتفاده از کــرم ضــد چــروك ســینره از ســن30 سالگى توصیه مى گردد.

 

ترکیبات:

آب، ‎‎‎‎‎‎عصاره گیاه مورد، ‎‎‎‎‎‎گلایکوز آمینو گلایکان، ‎‎‎‎‎‎کوآنزیمQ10 ‎‎‎‎‎‎، روغن آووکادو، ‎‎‎‎‎‎روغن گل همیشه بهار، ‎‎‎‎‎‎روغن گل گاو زبان، ‎‎‎‎‎‎روغن گل مغربی، ‎‎‎‎‎‎شی‎باتر، ‎‎‎‎‎‎روغن دانه کتان، ‎‎‎‎‎‎دکسپانتنول (پرو ویتامین B5)، گلیسرین، EDTA‎‎‎‎‎‎، امولسی فایر، ‎‎‎‎‎‎نگهدارنده، ‎‎‎‎‎‎عطر


محصولات مشابه خریداری شده

اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
مکمل ‌دارویی
مکمل های بدنسازی
مادر و کودک
محصولات زناشویی
تجهیزات حفاظت فردی
تجهیزات پزشکی
آرایشی
تخفیفات ویژه
بهداشتی