در حال بارگزاری ...
افزودن به علاقه مندی
مقایسه

کیت رویال ژلی ژوان Juwan Royal Gelly Youth Kit

شناسه محصول: DB4606
شناسه محصول: DB4606
دسته بندی: کرم ضدچروک
فروشنده: داروبیار
218,000 تومان تخفیف
تعداد
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

داخل کیت ۲ محصول کرم و فوم رویال ژلی ژوان می باشد کرم رویال ژلی ژوان با تحریک تولید کلاژن و افزایش انرژی سلولی باعث ترمیم چروک های پوستی شده و از جوانی پوست محافظت می کند. این محصول به واسطه تکنولوژی منحصر به فرد نفوذ سریع به پوست،‌عملکرد موثر در تغذ...

تحويل سريع تحويل سريع
پشتيباني 24 ساعته پشتيباني 24 ساعته
پرداخت در محل پرداخت در محل
روز ضمانت بازگشت 7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصالت كال ضمانت اصالت كالا

محصولات مرتبط

  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
نقد و بررسی اجمالی
کیت رویال ژلی ژوان Juwan Royal Gelly Youth Kit
نقد و بررسی

داخل کیت ۲ محصول کرم و فوم رویال ژلی ژوان می باشد کرم رویال ژلی ژوان با تحریک تولید کلاژن و افزایش انرژی سلولی باعث ترمیم چروک های پوستی شده و از جوانی پوست محافظت می کند. این محصول به واسطه تکنولوژی منحصر به فرد نفوذ سریع به پوست،‌عملکرد موثر در تغذیه و ترمیم عمقیُ محافظت در برابر پیری زودرس پوست و خواص شفاف کنندگی قابل رویتی که دارد یک رژیم روزانه با ارزش برای مراقبت از پوست است استفاده از تکنولوژی انکپسوله سازی و افزایش نفوذ پذیری مواد موثره به داخل سلول ها موجب کاهش فعالیت آنزیم های دخیل در تیرگی پوست شده و باعث ایجاد شفافیت پوست می شود. با افزایش انرژی سلول های پوست و بازسازی رشته های شبکه سلولی آن از جمله کلاژن موجب رفع چروک های سطحی و بهبود چروک های عمقی می شود. سرعت بازسازی پوست را برای داشتن پوستی صاف و بدون چروک افزایش می دهد پس از اولین مصرف آبرسانی و لطافت محسوسی در پوست ایجاد می کند. پس از ۲۸ روز استفاده منظم موجب افزای صافی پوست و یکنواخت شدن رنگ آن می گردد. مصرف مداوم کرم موجب کاهش نشانه های پیری پوست می شود فوم شستشوی صورت رویال ژلی 150میلی لیتر ژوان پاک کننده ملایم آرایش و آلودگی ها،‌و موثر در تغذیه، رطوبت رسانی و شفافیت پوست است.

ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی

کیت رویال ژلی ژوان

کیت رویال ژلی ژوان

 

ﺑﺮﻧﺪ ژوان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ژل روﯾﺎل و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎى ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻃﺒﯿﻌﻰ،.ﮐﯿﺖ روﯾﺎل ژﻟﯽ را ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن.زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻃﺒﯿﻌﻰ و ﺟﻮان ﺳﺎزى ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﮐﯿﺖ روﯾﺎل ژﻟﯽ ژوان ﺷﺎﻣﻞ یک ﻓﻮم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟﯽ و یک ﮐﺮم ﺿﺪ ﭼﺮوک روﯾﺎل ژﻟﻰ است که ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺟﻮان ﺳﺎزی آن می باشد. ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﯿﺖ ﺿﺪ ﭼﺮوک روﯾﺎل ژﻟﻰ ژوان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

ویژگی کیت رویال ژلی ژوان

_ تغذیه کننده

_ انرژی بخش سلولی

_ ضد چروک (خاصیت استحکام بخشی)

_ مرطوب کننده و شفاف کننده

_ محافظت از پوست در برابر آلودگی های محیطی

توضیحات

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ژل روﯾﺎل زﻣﺎﻧﻰ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ روﯾﺎﻻﮐﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ژل روﯾﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺖ. اﻧﮑﭙﺴـﻮﻟﻪ ﺳﺎزى ژل روﯾﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺨـﺶ ﻓﻌﺎل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ روﯾﺎﻻﮐﺘﯿﻦ ﻣﻮﺟـﻮد.در ژل روﯾﺎل، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮى آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳـﻠﻮل ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ آن ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﮐﯿﺖ روﯾﺎل ژﻟﯽ عبارت است از:

ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اسید: اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارزﺷﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ از رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭘﻮﺳﺖ  ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

روﻏﻦ ﺟﻮﺟﻮﺑﺎ: دارای ﺧﻮاص ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی.در ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ. ﻏﻨﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ در رﻓﻊ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﺿﺪ ﭼﺮوك و اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ E، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ۶، اﻣﮕﺎ ۳اﻣﮕﺎ و ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا: ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻃﺮاوت ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺼﺎره ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺳﺖ.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﮑﯽ و ﻧﯿﺰ اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﺼﺎره ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم: ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻐﺬی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﻓﻊ ﭼﺮوک ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ دارد.

ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ: دارای ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﻰ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E: اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎن و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﭘﯿﺮى زودرس ﭘﻮﺳـﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﻰ اﮐﺴـﯿﺪان ﺿﺪ ﭘﯿﺮى ﭘﻮﺳـﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻮم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟﯽ:

ﻓﻮم ﺷﺴـﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟـﯽ ژوان ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻼﯾﻢ آراﯾﺶ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ، ﺣﺎوي ژل روﯾﺎل و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.و ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺴﺘﺸﻮی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻓﻮم ﺷﺴﺸﻮی روﯾﺎل ژﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ:

ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ ژوان ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﺮوک ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﺪه و از ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﻤﻘﯽ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮاص ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺘﻰ ﮐﻪ دارد، ﯾﮏ رژﯾﻢ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.

.

 


اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
مکمل ‌دارویی
مکمل های بدنسازی
مادر و کودک
تجهیزات حفاظت فردی
تجهیزات پزشکی
آرایشی
بهداشتی
محصولات زناشویی
پکیج ها