محلول موضعی میرتکس باریج ۱۵ میلی ‎لیتری Barij Essence Myrtex Topical Solution 15ml

محلول موضعی میرتکس باریج ۱۵ میلی ‎لیتری Barij Essence Myrtex Topical Solution 15ml

محلول موضعی میرتکس باریج ۱۵ میلی ‎لیتری Barij Essence Myrtex Topical Solution 15ml