محلول رشد مژه بیماتوپروست 0.03 درصد اکسیلیا 3 میلی لیتر Excilia Bimatoprost 0.03% Ophthalmic Topical Solution 3 ml

محلول رشد مژه بیماتوپروست 0.03 درصد اکسیلیا 3 میلی لیتر Excilia Bimatoprost 0.03% Ophthalmic Topical Solution 3 ml

محلول رشد مژه بیماتوپروست 0.03 درصد اکسیلیا 3 میلی لیتر Excilia Bimatoprost 0.03% Ophthalmic Topical Solution 3 ml