قبل از هر چیز خوب است بدانید که عملکرد کراتین در بانوان با عملکرد کراتین در آقایان متفاوت است. به طور کلی شاید بتوان درمورد  خیلی از مکمل های ورزشی این ادعا ا را نمود

قبل از هر چیز خوب است بدانید که عملکرد کراتین در بانوان با عملکرد کراتین در آقایان متفاوت است. به طور کلی شاید بتوان درمورد  خیلی از مکمل های ورزشی این ادعا ا را نمود