بازخورد درباره این کالا

کرم ضد لک و روشن کننده سینره 65 میلی لیتری

Cinere Repair Whitening Cream 65 ml دسته بندی:
شناسه محصول: DB5010
4
از 12 رای
13 دیدگاه

ارسال کالا

ارسال با پست پیشتاز ----- ارسال در تهران بین 2 تا 3 روز کاری ----- ارسال شهرستان بین 3 تا 5 روز کاری

Free Shipping icon

فقط در صورتی که پلمپ کالا باز نشده باشد، امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" مورد قبول است.

ناموجود

ناموجود

متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می‌توانید از طریق لیست بالای برگه، از کالاهای مشابه این کالا دیدن نمایید.

ویژگی‌های محصول
 • :بهبود تیرگی های پوست ناشی از تابش نور خورشید
 • :دارای مواد آنتی اکسیدان طبیعی جهت حذف رادیکال های آزاد
 • :پیشگیری و رفع انواع لک از جمله لک های ناشی از بارداری و افزایش سن
نقد و بررسی کرم ضد لک و روشن کننده سینره 65 میلی لیتری

کـرم ضـد لـک و روشـن کننـده سـینره حـاوي مجموعـه اي از مـواد روشـن کننده می باشـد کـه از یک سـو با مهـار اثـر آنزیـم تیروزینـاز و از سـوى دیگر بـا کاهش تولید این آنزیم، باعث روشن تر شدن پوست و از بین رفتن لک هاي آن مى گردد. ایـن فـرآورده بـا کاهـش میـزان تولیـد ملانیـن باعـث روشـن تـر شـدن رنـگ پوسـت مـی شـود. همچنیـن مـواد مغـذي و آنتـی اکسـیدان موجـود در ایـن محصـول بـه افزایـش نوسـازي پوسـت و مقاومـت آن در برابـر عوامـل محیطـی کمـک می کنند. کرم ضد لک و روشـن کننده سـینره فاقـد هیدروکینون می باشـد و بـا بهره گیرى از مواد طبیعی و عصارههاى گیاهی، مناسب ترین تاثیر را روى پوست دارد.

کرم ضد لک و روشن کننده سینره

پوست داراى رنگدانه هایی به نام ملانین است که توسط سلول هاي ملانوسیت ساخته مى شود. آنزیـم تیروزینـاز، مسـئول سـاخت ملانیـن از اسـید آمینـه تیروزیـن مـى باشـد. تولیـد ملانیـن تحـت تاثیـر عوامـل ژنتیکـی و محیطـى قـرار مـى گیـرد. هورمـون هـا، بـه خصـوص هورمـون هـاي جنسـی، روى میـزان تولیـد ملانیـن تاثیـر مـی گذارنـد؛ بـه طـور مثـال پوسـت برخـی از خانـم هـا در زمـان بـارداري دچـار لـک هـاي تیـره مـى گـردد. مهمتریـن عامـل محیطـى کـه باعـث تغییـر رنـگ پوسـت مـی گـردد، تابـش اشـعه خورشـید اسـت. پوسـت برخـی از افـراد در تمـاس بـا نـور خورشـید دچار لک شده و پوست برخی دیگر دچار تیرگی می گردد.

کـرم ضـد لـک و روشـن کننـده سـینره حـاوي مجموعـه اي از مـواد روشـن کننده می باشـد کـه از یک سـو با مهـار اثـر آنزیـم تیروزینـاز و از سـوى دیگر بـا کاهش تولید این آنزیم، باعث روشن تر شدن پوست و از بین رفتن لک هاي آن مى گردد.

ایـن فـرآورده بـا کاهـش میـزان تولیـد ملانیـن باعـث روشـن تـر شـدن رنـگ پوسـت مـی شـود. همچنیـن مـواد مغـذي و آنتـی اکسـیدان موجـود در ایـن محصـول بـه افزایـش نوسـازي پوسـت و مقاومـت آن در برابـر عوامـل محیطـی کمـک می کنند. کرم ضد لک و روشـن کننده سـینره فاقـد هیدروکینون می باشـد و بـا بهره گیرى از مواد طبیعی و عصارههاى گیاهی، مناسب ترین تاثیر را روى پوست دارد.

ویژگی های کرم ضد لک و روشن کننده سینره

 • حاوی کمپلکس مواد روشن کننده (عصاره بیربری، عصاره شیرین بیان، اکتادسن دی اوئیک اسید) جهت کاهش رنگدانه سازی و روشن تر نمودن پوست
 • پیشگیری و رفع انواع لک از جمله لک های ناشی از بارداری و افزایش سن
 • حاوی امگا 3، امگا 6 و مواد مغذی جهت افزایش مقاومت پوست
 • دارای مواد آنتی اکسیدان طبیعی جهت حذف رادیکال های آزاد
 • حاوی AHA، ویتامین های A ،C و E جهت نوسازی پوست
 • بهبود تیرگی های پوست ناشی از تابش نور خورشید
 • فاقد هیدروکینون

ترکیبات موثر درکرم ضد لک و روشن کننده سینره:

• اکتادسـن دى اوئیـک اسـید: باعـث کاهـش تولیـد تیروزینـاز و در نهایـت کاهـش سـاخت ملانیـن مـی شـود کـه ایـن فراینـد سـبب روشـن شـدن پوسـت و نیـز از بیـن رفتـن لک هاي پوستی می شود. این ماده در درمان لک هاي ناشی از افزایش سن موثر می باشد و خاصیت ضد چروك و ضد التهابى دارد. • لیکوریس: این ماده از شیرین بیان استخراج شده و مهار کننده آنزیم تیروزیناز و روشن کننده رنگ پوست مى باشد.

آلفـا هیدروکسـی اسـید هـا (AHA) : ایـن اسـید هـا از میـوه هـا و یـا شـیر بـه دسـت مى آینـد و باعـث تسـریع نوسـازي پوسـت و افزایـش اثر مـواد روشـن کننده می شوند. این مواد همچنین داراي خاصیت ضد چروك مى باشند.

روغـن گل مغربـى و دانـه کتـان: روغـن ایـن گیاهـان سرشـار از اسـید هاي چـرب امـگا 3 و امگا 6 اسـت کـه با داشـتن خواص ترمیـم کنندگـی، مقاومت پوسـت را در برابر رادیکال هاى آزاد افزایش مى دهد. همچنین این روغن ها از ایجاد چین و چروك بر روى پوست جلوگیـرى مى کنند و مصرف موضعى آنها سبب روشن تر شدن رنگ پوست مى گردد.

گل مغربی

گل مغربی 

گیاه گل مغربی از گیاهان دارویی مهم است که روغن و اسیدهای چرب آندر صنایع دارویی ،غذایی و بهداشتی کاربرد فراوان دارد .منشا آن آمریکای شمالی بوده است.مهمترین اجزای تشکیل دهنده آن اسید لینولئیک و اسید گاما لینولنیک است که تاثیر قابل توجهی جهت حفظ سلامت غشا سلولی و ساخت سلولهای پوست دارند.این ترکیبات همچنین ضمن کمک به فرآیند التیام زخمها ،در تعادل پروتوئینها ی پوست نیز مؤثرند.به عنوان یک ماده فعال جهت به دام انداختن رادیکالهای آزاد عمل نموده و پوست را از اثرات زیانبار نور آفتاب حفظ میکنند.همچنین با اثرات مخرب آلودگی هوا و عوامل استرس زای محیط مقابله کرده و پیری پوست را به تعویق می اندازند.این اسیدهای چرب ضروری میتوانند با مهار تیرو زیناز به روشن تر شدن پوست کمک نمایند.در کرم بدن کرم دست کرم دور چشم کرم ضد چروک کرم ضد لک سینره از این گل استفاده شده است.

شیرین بیان 

گیاهی خودروبومی جنوب اروپا و شمال آفریقا و مدیترانه است. عصاره ریشه شیرین بیان دارای مقادیری گلوکز، ساکارز، آسپاراژین، مواد آلبومیدی، رزین اسانس است و در پزشکی، داروسازی وصنایع غذایی مصارف متعدددارد. نام دیگرعلمی آن لیکوریس است.درصنایع زیبایی جهت جلوگیری از پیری پوست،کاهش لکها استفاده میشود.در کرم ضد لک سینره از این گیاه استفاده شده است.

• کمپلکـس ویتامیـن هـاي A ، E و C: ویتامیـن A باعـث نوسـازى پوسـت، ویتامین E باعث محافظت پوسـت و ویتامین C باعث روشـن تر شـدن رنگ پوسـت و افزایش کلاژن در پوست مى شود.

پروتئیـن هـاي هیدرولیـز شـده شـیر: ایـن پروتئیـن ها بـه راحتی جذب پوسـت می شـوند و عـلاوه بر تغذیـه و تقویت پوسـت سـبب اسـتحکام، شـفافیت و طراوت پوست می گردند.

روش مصرف:

جهـت از بیـن بـردن لـک هـاي پوسـتی، پـس از پـاك کـردن پوسـت بـا محصـولات پـاك کننـده سـینره، (هـر صبـح وشـب) مقـدار مناسـبى از کـرم را بـر روى پوسـت تمیـز صـورت بمالیـد. بـه منظـور روشـن تـر شـدن پوسـت خـود، روزى دوبـار کـرم ضـد لـک و روشـن کننـده را بـر روى پوسـت تمیـز صـورت بمالیـد. بـه همـراه اســتفاده از ایــن کــرم، مصــرف کــرم ضــد آفتــاب ســینره توصیــه مــى گــردد. توجــه نماییــد کــرم ضــد لــک و روشــن کننــده سـینره بایـد نیـم سـاعت قبـل از کـرم ضـد آفتـاب اسـتفاده شـود. در صـورت اسـتفاده از سـایر کـرم هاى سـینره، جهـت جـذب

ترکیبات

آب، روغن گل مغربی، عصاره شیرین بیان (لیکوریس)، روغن دانه کتان، گلیسرین، ایزو پروپیل میریستات، اکتادسن دی اوئیک اسید، آلفا هیدروکسی اسید (AHA)، دایمتیکون، سیکلومتیکون، اسکوالن، عصاره بیربری، صمغ زانتان، سدیم لاکتات، ویتامین A، ویتامین E، ویتامین C، پروتئین شیر، امولسی فایر، نگهدارنده، عطر

مشخصات کرم ضد لک و روشن کننده سینره 65 میلی لیتری

 • فرم محصول

  کرم

 • حجم

  65 میلی لیتر

 • مناسب برای:

  ضد لک و روشن کننده

شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید

امتیاز کاربران به: کرم ضد لک و روشن کننده سینره 65 میلی لیتری | (13 نفر )

4.33
از 5
از مجموع 13 امتیاز
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
دوشنبه 19 تیر 1402 Zehra.___
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

من تازه دارم مصرف میکنم

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
پنج‌شنبه 1 تیر 1402 ۸مخع
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

من استفاده کردم نزدیک به دوهفته تاثیرش فوق‌العاده است توصیه میکنم حتما استفاده کنید

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
سه‌شنبه 30 خرداد 1402 نیکوکار
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

قسمت داروبیار مناسبه ولی کلا قیمتش بالاست. باید به همراه لایه برداری استفاده بشه تا تاثیرش دیده بشه. پوست را روشن میکنه و کک و مک ها رو کمرنگ میکنه

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
جمعه 15 اردیبهشت 1402 خموانرپ
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

چند هفته هست دارم روزی دو بار استفاده میکنم ولی اثر خاصی ندیدم

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
جمعه 15 اردیبهشت 1402 مهداین
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

عالی. سومین باریه که دارم سفارش میدم

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
جمعه 1 اردیبهشت 1402 ستاره
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

تو دراز مدت خودشو نشون میده الان نمیشه گفت . نزدیک تاریخ انقضاشه

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
دوشنبه 28 فروردین 1402 روشن فکر
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

سری اول تاثیر زیادی نداشت ولی دومین باره استفاده میکنم شاید نیاز به استفاده بیشتر داره

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
چهارشنبه 9 فروردین 1402 Bts love
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

بعد از دو هفته دیگه استفاده نکردم ..پوست من سفیده .حاضرم صورتم چند تا لک کم رنگ داشته باشه تا اینطوری تیره بشه و جوش بزنه و پوست صورتم شل و افتاده و تمام منافد پوست باز بشه …در ضمن تعریق بسیار زیادی داره برای من که گرمایی نیستم این همه عرق کردن قابل تحمل نیست

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
چهارشنبه 9 فروردین 1402 مارینت
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

مدت زمان کوتاهی است که استفاده میکنم ولی راضی کننده است

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
یکشنبه 6 فروردین 1402 مببنا
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

کرم خیلی خوبیه چند تا از لک های منو کاملا برطرف کرد در حدی که جای لک با کل پوستم یک رنگ شده اما من جوش زدم.
شاید بعضی ها نزنن به هر حال نوع پوست ها متفاوته.
اما از نظر روشن کنندگی کاملا تاثیر گذاره

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
پنج‌شنبه 3 فروردین 1402 ھستی
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

یک هفتس رسیده دستم و نمیدونم توی بلند مدت چ تاثیری میذاره، ولی کسانی ک استفاده کردن راضی بودن

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
یکشنبه 6 شهریور 1401 Farshad
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

فعلا که زیاد نزدم
ولی مشخصه نرم کنندگی خوبی هم داره و با پوست سازگاره

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
جمعه 4 شهریور 1401 امیر حسام
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

این کرم.عالیه توصیه میکنم.تهیه کنین خانما

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0
سبد خرید خالی است.