بازخورد درباره این کالا

کرم ضد چروک سینره ۴۰ میلی لیتر

Cinere Anti-Aging Cream 40 ml دسته بندی: آرایشیضدچروک
شناسه محصول: DB5014
4
از 12 رای
13 دیدگاه

ارسال کالا

ارسال با پست پیشتاز----- ارسال در تهران بین 2 تا 3 روز کاری----- ارسال شهرستان بین 3 تا 5 روز کاری

Free Shipping icon

فقط در صورتی که پلمپ کالا باز نشده باشد، امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" مورد قبول است.

ناموجود

ناموجود

متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می‌توانید از طریق لیست بالای برگه، از کالاهای مشابه این کالا دیدن نمایید.

ویژگی‌های محصول
 • :محافظت از پوست در برابر آلودگی، خشکی هوا و عوامل مخرب محیطی
 • :حاوی کوآنزیم Q۱۰ و ویتامین E جهت حذف رادیکال های آزاد
 • :رفع چروک های سطحی و کاهش عمق چین و چروک ها
 • :جلوگیری از ایجاد چین و چروک
نقد و بررسی کرم ضد چروک سینره ۴۰ میلی لیتر

کـرم ضـد چروك سـینره با اسـتفاده از تکنولـوژى روز دنیا قادر اسـت به خوبى از پوســت در برابـر عوامل مخرب محافظـت نماید، رطــوبت مورد نیاز پوســت را فراهم سازد و در نتیجه میزان کلاژن پوست را افزایش دهد.

بررسی کرم ضد چروک سینره

بـا گذشـت زمـان و افزایـش سـن، تغییـرات متعـددى در ســاختار پوسـت رخ مـى‌دهـد که بـه تدریج باعث ایــجاد چــروك هاى سـطــحى و عمــیق در پـوســت مى‌شـود. از جملـه ایـن تغییـرات مـى‌تـوان بـه کاهـش فعالیـت غـدد چربـى، کاهـش رطوبـت و همچنیـن نازك شـدن لایـه درم پوسـت اشـاره کـرد. امـا مهمتریـن اتفاقى که طى این دوران رخ مى دهد؛ اختلال در سـاخت پروتئین هاى پوسـت (کلاژن و الاسـتین) و کند شدن فرآیند نوســازى مى‌باشــد. کاهش پروتئین هاى پوســت که وظــیفه حفظ اسـتحکام و انعطاف پذیرى آن را بر عهده دارند، باعـث ایجاد چین و چروك در پوست مى‌شود. زمــان خاصــى بـراى آغـاز ایـن فــرآیند وجـود نـدارد ولـى تاثیـر عوامــل مخرب محیطـى که تمـاس مداوم بـا نـور خورشـید و رادیـکال هـاى آزاد، از مهمتریـن آنها مى‌باشــد، در تســریع ایـن پدیـده بـه اثبـات رســیده اسـت. ایـن عوامـل باعـث فعــال شـدن آنزیـم هایـى مـى‌گردنـد کـه سـبب تجزیـه کلاژن، الاسـتین و سـایر پروتئیـن هـاى پوسـت مـى‌شـوند. بنابرایـن بـا محافظـت از پوسـت در برابـر آثـار مخـرب و حفـظ رطوبـت مـورد نیاز، مـى توان تا حـد زیـادى پیرى را بـه تعویـق انداخت. کـرم ضـد چروك سـینره با اسـتفاده از تکنولـوژى روز دنیا قادر اسـت به خوبى از پوســت در برابـر عوامل مخرب محافظـت نماید، رطــوبت مورد نیاز پوســت را فراهم سازد و در نتیجه میزان کلاژن پوست را افزایش دهد.

درباره این محصول

کرم ضد چروک سینره با استفاده از آخرین و مؤثرترین متدهای پیشگیری از چین و چروک تهیه شده است. امروزه پیشرفت های علم بیوتکنولوژی این امکان را در اختیار بشر قرار داده است تا بسیاری از پروتئینها، مواد حیاتی، آنزیمها و هورمونها را مشابه سازی نموده و از خواص آن ها بهره گیرد. یکی از مواد حاصل از این فن آوری کمپلکس MDI می باشد که یکی از قویترین مهارکننده های کلاژناز می‌باشد. درکرم ضد چروک سینره از خواص معجزه آسای این ترکیب جهت افزایش میزان کلاژن پوست و مبارزه با پیری استفاده شده است. استفاده از عصاره مورد به عنوان مهار کننده مؤثر واکنش گلی کیشن پروتئین ها با طولانی تر نمودن عمر سلولهای پوست باعث افزایش اثرات ضد چروکی این محصول می شود. در فرمولاسیون این فرآورده از مواد آنتی اکسیدان فوق العاده مؤثر (کوانزیم Q 10 و Vit E) جهت جلوگیری از اکسیداسیون چربی های سلولی نیز بهره جسته ایم تا بتوانیم ساختمان پوست را به طور کامل محافظت نماییم.

 

کرم ضد چروک سینره ۴۰ میلی لیتر

 

ویژگی های کرم ضد چروک سینره

 • محافظت از پوست دربرابر آلودگی، خشکی هوا و عوامل مخرب محیطی
 • رفع چروک های سطحی و کاهش عمق چین و چروک ها
 • دارای عصاره گیاه مورد برای جلوگیری از تخریب کلاژن پوست و افزایش طول عمر سلول های پوست
 • حاوی کمپلکس MDI جهت جلوگیری از ایجاد چین و چروک
 • حاوی کوآنزیم Q10 و ویتامین E جهت حذف رادیکالهای آزاد
 • بدون انجام تست حیوانی یا کرولتی فری

ترکیبات موثر کرم ضد چروك سینره:

• عصــاره گیـاه مـورد: عصـاره هیدرولیـز شـده بـرگ گیـاه مـورد، از یـک طـرف بـا افزایـش ســنتز پروتئینـى کـه مسـئول طــول عمـر ســلول هـا مـى باشـد، باعث افزایـش عمـر ســلول هـاى پوســت مـى شــود و از طـرف دیگـر از تجزیـه کلاژن کـه مسـئول اسـتحکام پوسـت مـى باشـد جلوگیـرى مـى کنـد کـه در نتیجـه باعـث به تأخیر انداختن فـرآیند پیرى پوسـت مى شود.

• کمپلکـس MDI: ایـن مـاده حاصــل فنــاورى بیــوتکنولوژى بـوده و یکـى از قویتریـن مهـار کننده هـاى آنزیم مخـرب کلاژن مى باشــد. بدین ترتیب باعـث افزایش میزان کلاژن در پوست مى شود و از آن در برابر عـوامل مخرب مثل نور خورشـید، اسـترس، آلـودگى هاى محیطى و… محافظت مى کند.

• کوانزیـم Q10: ایـن مـاده یـک آنتـى اکسـیدان طبیعـى و بسـیار قـوى اسـت کـه بـه علـت کوچکـى مولکـول هـاى آن بـه راحتى بـه داخل پوسـت نفـوذ مى کنـد و از آثـار سـوء رادیـکال هـاى آزاد بـر روى پوسـت جلوگیـرى مـى نمایـد. ایـن مـاده بـه تولیـد انـرژى مـورد نیـاز سـلول هاى پوســت نیـز کمک مـى نمایـد و باعث نوسـازى و تجدید ساخت سلول ها مى شود. اثر این ماده در کاهش عمق چین و چروك ها به اثبات رسیده است.

• روغن گل مغربى و دانه کتان: روغن این گیــاهان حاوى مقادیر فراوان اسـید هاى چرب امگا 3 و امگا 6 مى باشـد. این اسـید هاى چرب در سـاختمان غشـاء سـلولى به کار مـى رونـد و در فرآینـد التیـام زخـم هـا و نوسـازى پوســت نقـش بسـزایى دارنـد. ایـن مـواد از پوسـت در برابـر رادیـکال هـاى آزاد محافظـت مـى کننـد و مانـع از ایجاد چین و چروك روى پوست مى شوند.

گل مغربی 

گیاه گل مغربی از گیاهان دارویی مهم است که روغن و اسیدهای چرب آندر صنایع دارویی ،غذایی و بهداشتی کاربرد فراوان دارد .منشا آن آمریکای شمالی بوده است.مهمترین اجزای تشکیل دهنده آن اسید لینولئیک و اسید گاما لینولنیک است که تاثیر قابل توجهی جهت حفظ سلامت غشا سلولی و ساخت سلولهای پوست دارند.این ترکیبات همچنین ضمن کمک به فرآیند التیام زخمها ،در تعادل پروتوئینها ی پوست نیز مؤثرند.به عنوان یک ماده فعال جهت به دام انداختن رادیکالهای آزاد عمل نموده و پوست را از اثرات زیانبار نور آفتاب حفظ میکنند.همچنین با اثرات مخرب آلودگی هوا و عوامل استرس زای محیط مقابله کرده و پیری پوست را به تعویق می اندازند.این اسیدهای چرب ضروری میتوانند با مهار تیرو زیناز به روشن تر شدن پوست کمک نمایند.در کرم بدن کرم دست کرم دور چشم کرم ضد چروک کرم ضد لک سینره از این گل استفاده شده است.

• روغـن آووکادو: ایـن روغـن سرشـار از پتاسـیم و ویتامیـن هـاى طبیعـى A و E مـى باشـد کـه باعث تغذیه، افزایش مقاومت پوســت نسـبت بـه رادیکال هـاى آزاد، افزایش سرعت نوسازى پوست و رفع خشکى آن مى گردد.

آووکادو 

منشاء آووکادو آمریکای جنوبی بوده که از آنجا به نواحی دیگر دنیا راه یافته است . میوه آن مانند گلابی و درای پوستی سخت برنگ سبز تیره و یا سیاه است در حدود 044 نوع مختلف آووکادو وجود دارد که بعضی از آنها درای پوست صاف و سبز رنگ بوده ولی پوست برخی از آنها سیاه و خشن است .
آووکادو چرب است و درای اسیدهای آمینه مختلف مانند سیستین، تریپتوفان و تیروسین می باشد. در تحقیقات جدیدی که انجام شده وجود چند نوع آنتی بیوتیک در آووکادو ثابت شده است . دانه گیاه درای مقدار کمی ) در حدود 2 درصد ( روغن است . این روغن غلیظ و سفت و به رنگ زرد مایل به سبز بوده که درای بو و طعمی مطبوع است . روغن دانه آووکادو دارای روغنهای اشباع شده مانند اسید پالمتیک واسیداستئاریک، اسیدآراشیدیک، اسیدمیریستیک، اسیداولیک، اسیدلینولییک میباشد.
روغن آووکادو بهترین کرم برای پوست است زیرا به آسانی در پوست نفوذ می کند و به آن شادابی میدهد. آووکادو بهترین ماسک برای برطرف کردن وجلوگیری از چین و چروکهای صورت است.

 

کرم ضد چروک سینره ۴۰ میلی لیتر

• عصـاره گل همیشـه بهـار: ایـن عصـاره علاوه بـر خاصیت ضد التهابى، باعث بازســازى و نوســازى پوســت مى شــود و مکمل تاثیـر روغــن آووکادو در جلوگیرى از ایجــاد چیـن و چــروك مـى باشـد. بـه خصـوص ترکیـب ایـن دو مـاده جهـت حفـظ طـراوت و شـادابى پوسـت بانوانـى کـه در دوران یائسـگى بـه سـر مـى برنـد توصیه شده است.

گل همیشه بهار 

این گیاه از قدیم الایام برای ترمیم زخمها و کاهش التهاب مورد استفاده قرار می گرفته است. عصاره این گیاه اثر نرم کننده و محفاظتی بر پوستهای حساس و کم مقاومت را دارد، روغن همیشه بهار اپی تلیال سازی (تکثیر سلولهای پوست) را به طور قابل توجهی تحریک می نماید. در تحقیقات متعدد نشان داده شده که ساخته شدن گلایکوپروتئین، نوکلئو پروتئین و کلاژن را در محل، افزایش می دهد. همچنین خواص ضد باکتریال و ضد ویروسی نیز دارد.

عصاره این گیاه به عنوان پاک کننده و پالاینده پوست از مواد زائد نیز مورد توجه می باشد. همچنین این ماده خواص آنتی هیالورونیداز داشته که سبب محافظت از اسیدهیالورونیک موجود در پوست (که توسط شرایط محیطی نامناسب تخریب می گردد) می شود. اسید هیالورونیک نقش بسیار مهمی در ایجاد ساختارسالم و طبیعی پوست ایفا می نماید.به طور کلی این ترکیب در فراورده های آرایشی، بهداشتی به عنوان نرم کننده، محافظت کننده پوست، التیام بخش، ضد التهاب و ضد عفونی کننده کاربرد دارد.مخصوصاً در مورد پوستهای خشک و ترک خورده و ملتهب بسیار مفید می باشد و حالت قابض آن باعث تنگ شدن منافذ پوست شده که این امر باعث صافی و شفافیت هر چه بیشتر پوست می گردد.

• دکسپانتول و شی باتر Butter Shea : این مواد، رطوبت پوست را به میزان موثرى افزایش مى دهند.

شی باتر 

عصاره طبیعی دانه یک درخت آفریقایی به نام VITELLARIA PARADOXA است.روغن شی باتر بعلت داشتن سینامیک اسید ،یک مرطوب کننده گیاهی موثر است و بهترین انتخاب برای افرادیست که میخواهند از مواد سفت کننده طبیعی پوست استفاده نمایند.

روش مصرف

هـر صبـح و شـب پـس از تمیـز نمـودن پوسـت بـا محصـولات پـاك کننـده سـینره، مقـدار مناسـبى از کــرم ضــد چــروك ســینره را روى صـورت و گـردن قرار داده و با نوك انگشتان روى تمام صورت پخش نمایید.

توجه

در صــورت اســتفاده از ســایر کــرم هــاى سینـــره حداقــل نیــم ســاعت بیــن مصــرف آنهــا فاصلــه بگذاریــد. اســتفاده از کــرم ضــد چــروك ســینره از ســن30 سالگى توصیه مى گردد.

ترکیبات

آب، ‎‎‎‎‎‎عصاره گیاه مورد، ‎‎‎‎‎‎گلایکوز آمینو گلایکان، ‎‎‎‎‎‎کوآنزیمQ10 ‎‎‎‎‎‎، روغن آووکادو، ‎‎‎‎‎‎روغن گل همیشه بهار، ‎‎‎‎‎‎روغن گل گاو زبان، ‎‎‎‎‎‎روغن گل مغربی، ‎‎‎‎‎‎شی‎باتر، ‎‎‎‎‎‎روغن دانه کتان، ‎‎‎‎‎‎دکسپانتنول (پرو ویتامین B5)، گلیسرین، EDTA‎‎‎‎‎‎، امولسی فایر، ‎‎‎‎‎‎نگهدارنده، ‎‎‎‎‎‎عطر

کرم ضد چروک سینره ۴۰ میلی لیتر

مشخصات کرم ضد چروک سینره ۴۰ میلی لیتر

 • فرم محصول

  کرم

 • مناسب برای:

  تمام افراد

شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید

امتیاز کاربران به: کرم ضد چروک سینره ۴۰ میلی لیتر | (13 نفر )

4.3
از 5
از مجموع 13 امتیاز
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
پنج‌شنبه 18 آبان 1402 حسن ابراهیمی
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

خیلی خوبه چندین بار تا حالا گرفتیم راضی بودیم

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
پنج‌شنبه 16 شهریور 1402 ب ت چ
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

محصولات سینره کلا عالی مخصوصا که قیمتش از خود سایت سینره کمتره

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
یکشنبه 21 خرداد 1402 شکیبای
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

محصولات سینره عالی هستن، حداقل یک یا دو ماه بعد استفاده اثرش نشان میده

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
سه‌شنبه 16 خرداد 1402 دقیقا
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

من چندسال از محصولات سینره استفاده کردم و عالی هستن

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
جمعه 12 خرداد 1402 پونه
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

یکم حجم کوچیکش تو ذوق میزنه اما ی هفته س خریدم حس خوبی داره حس میکنم چروک هارو داره پر میکنه

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1402 بختیاری
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

بد نیس
تاثیر آنچنانی هم نداره
با اینکه سومین بسته ایه که گرفتم و مصرف میکنم

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 Mmmm
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

سالم بدستم رسید امیدوارم خوب باشه ممنون

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
شنبه 23 اردیبهشت 1402 Atvs
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

اصلا برای چروک کاری نمیکنه بی فایدس

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
جمعه 15 اردیبهشت 1402 ابیزذد
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

من یکماهه استفاده کردم صورتم جوش زد. در صورتی که قبلا اصلا جوش نداشتم

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
سه‌شنبه 29 فروردین 1402 فضل احمد
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

با توجه به قیمت مناسب است اما در مورد مرطوب کننده توصیه میکنم هزینه ی بیشتری صرف کنید و از کرم ها و سرم های حاوی هالورونیک اسید و رتینول همراه با spf استفاده کنید

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
یکشنبه 27 فروردین 1402 مصومه
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

قبلا هم ازش استفاده کرده بودم

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
سه‌شنبه 8 فروردین 1402 Ommid
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

حتما بخرید

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
سه‌شنبه 5 مهر 1401 پارمیس ق
خرید این محصول را توصیه می‌کنم

اینی که گفتن ضد چروکه رو نمیدونم اما میدونم شفاف سازی و روشن کننده هست و برای منافذ پوست خوبه

آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0
سبد خرید خالی است.