تداخل دارویی قرص کلسی پاور

چه دارویی می توانددرهنگام مصرف قرص کلسی پاور خطرسازشود؟داروی تداخل کننده سازگارباقرص کلسی پاورچیست؟دارویی که باقرص کلسی پاور تداخل ناسازگارداردچیست؟منع مصرف دارویی خاص باقرص کلسی پاورچیست؟برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا به مشخصات وویژگی های این قرص پرداخته وسپس به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

مشخصات کلسی پاور

کلسی پاور،درواقع نوعی مکمل غذایی ویژه حاوی کلسیم،منیزیم،روی و ویتامینD3است.برای ایجادشدن واستحکام دندان ها واستخوان هادوماده بسیارضروری کلسیم ومنیزیم می باشد‌.عنصرضروری ولازم برای تشکیل بسیار ازپروتئین هانیزروی می باشد،که نقش و مسئولیت آن دررشدونمو، افزایش دادن توده های استخوانی، ترمیم وبهبودسریع ترشکستگی ها به اثبات رسیده است.

 

تامین این عناصر واملاح معدنی توسط سازمان بهداشت جهانی، به عموم مردم خصوصاً،کودک های درسن رشد،مادران بارداروشیرده،زنان در دوران یائسگی، وافرادمبتلا به پوکی استخوان که درمعرض خطرهستند بسیارتوصیه شده است.وجودمنیزیم لازم نیز،باعث کاهش علامت های سندرم پیش ازقاعدگی ویبوست می شود.

ویژگی های خاص قرص کلسی پاور

 • قرص کلسی پاور مکمل پوکی استخوان.
 • تقویت کردن استحکام دندان ها واستخوان ها.
 • ایجادماتریکس کافی برای شکل گیری استخوان ها.
 • عدم استفاده از هرگونه موادنگهدارنده وطعم دهنده مصنوعی.
 • محافظت ازسلامت مادروجنین دردوران بارداری.
 • کمک به جلوگیری وبهبود پوکی استخوان.
 • مناسب وپرمحتوا برای مادران دردوران شیردهی.
 • فاقدهرگونه موادمضره مانند:شکر،نمک،مخمر.
 • مناسب برای استفاده درسنین رشد کودکان.

تداخل دارویی قرص کلسی پاور

یکی ازمسائل بسیارمهم دراستفاده ازداروها،تداخل دارویی است که متاسفانه بسیاری از افرادنسبت به آن بی توجه هستند.تداخل دارویی به استفاده هم زمان ازدویاچنددارومی گویند،که برروی هم دیگراثرگذارهستندودراثراین تداخل اثرآن هایا کاهش می یابدویادوبرابرو افزایش می یابد وهمین موضوع سبب مشکلاتی زیادی دربدن وسلامتی فردمی شود.
تداخلات دارویی نه تنهاشامل داروهای شیمیایی ومکمل های کلسیم دارمی شود ،بلکه می بایست برای مکمل های گیاهی وگیاهان دارویی نیز درنظرگرفته شود.چنان چه فرددارویی استفاده می کندمیبایست پیش ازمصرف مکنل های کلسیم دار مانندقرص کلی پاورباپزشک مشورت وطبق دستورات پزشک این مکمل رااستفاده کند.

بیشتر بخوانید:  مصرف قارچ

پزشکان وداروسازان بهترین افرادی هستندکه دررابطه با تداخلات دارویی می توانندبه فردیاری برسانند.ابتدا بهتر است که فردلیستی ازداروهایی که استفاده می کندرا دراختیار پزشک خوقراردهد ویااگربه بیماری خاصی مبتلاست،این موضوع راباپزشک درمیان بگذاردتابتوانند همه جوانب رادرارتباط باداروی مصرفی بسنجد وبهترین دستور وطریقه مصرف را به فردبدهد.

به طور کلی استفاده ازمکمل کلسیم مانند قرص کلسی پاورمانع جذب شدن آهن،جذب شدن زینک ومنیزیم خواهدشد.چنان چه دچارکم خونی ناشی ازفقرآهن هستیدو مکمل های آهن مصرف می کنید،باید به این موردتوجه کنید.اگر بدن شما دچارفقرآهن،زینک ومنیزیم است وبایدمکمل کلسیم رااستفاده کنیدتوصیه می شودکه آن رادرهنگام میل کردن غذابخورید.

استفاده مکمل های کلسیم دارمانند کلسی پاور ازدرهنگام غذاخوردن ازجذب نشدن آهن ،زینک ومنیزیم پیشگیری می کند.توجه کنید که به غیرازتداخل دارویی مسئله دیگری که بسیارمهم است،عدم مصرف بیش ازحدمجاز هرمکمل است،که باعث به وجودآمدن مشکلات زیادی همچون مسمومیت می شود.

بدن هرفردبه طورروزانه به۱۰۰۰تا۱۲۰۰میلی گرم کلسیم نیازداردودرصورت دریافت این میزان دیگری نیازی به استفاده بیشترازکلسیم نمی باشد.مصرف بیش ازحدمجاز مکمل های کلسیم مانندکلسی پاورسبب بروز مشکلاتی همچون: یبوست، هایپرکلسمی،انباشته شدن کلسیم دربافت های نرم بدن،مشکل جذب آهن می شود.

طبق برخی تحقیقات دیگر،این نتایج راردمی کندوبه این نتیجه دست یافته اند که استفاده بیش ازحدکلسیم ازراه مصرف محصولات لبنی ریسک مبتلاشدن به سرطان پروستات راافزایش داده،نه استفاده از مکمل های کلسیم دار.اگرچه هنوز این نتیجه به طور قطعی به اثبات نرسیده است اما بهتراست که دراستفاده ازمکمل های کلسیم بسیاردقت کنیم واز استفاده بیش ازحدازکلسیم بپرهیزیم.

 • استفاده ازبعضی داروهاسبب کمبودکلسیم دربدن می شودمانند: ادویردیسکوز، آلبوترول، هیدروکسیدآلومینیوم، آنتی کانوالسانت، داروهای کاهنده کلسترول و… .
 • برخی از داروها بامصرف قرص کلسیم ومکمل های کلسیم مانند کلسی پاورتداخل منفی ایجادمی کنند،یعنی این داروها سبب پایین آمدن جذب کلسیم می شود ویا قرص یامکمل کلسیم درجذب این داروهاایجاداختلال می کند.ازجمله این داروهامیتوان به:استات کلسیم،سیپروفلوکسازین،داکسی سایکلین،جمیفلوکسازین،نادولول،سوتالول،
  تتراسایکلین و…اشاره کرد.
 • برخی ازداروها ،هردو اثرذکرشده رابایکدیگر دارند،مانند:مینوسایکلین،ریزدرونات،هورمون های تیروئیدی،وراپامیلو… .
بیشتر بخوانید:  شربت لاکتولوز برای چیست؟ بهترین زمان مصرف

ایا قرص کلسی پاور چاق کننده است؟

حدود۹۹درصدکلسیمی که دربدن وجودارد،دردندان هاواستخوان هاذخیره می شوندوفقط یک درصدازآن درقسمت های دیگر هستند.طبق تحقیقات به عمل آمده برروی زنان چاق که قصد لاغری وکاهش وزن را‌داشتندوهمچنین دچارکمبودکلسیم بودند، به تعدادی ازاین زنان چاق،به صورت روزانه میزان تعیین شده ای، مکمل کلسیم داده می شد، بعدازمدتی به این نتیجه رسیدند که این گروه نسبت به گروهی که مکمل کلسیم استفاده نمیکردند، کاهش وزن بیشتری داشته اند.

به گونه ای که گروه مصرف کننده مکمل کلسیم درمدت زمان معینی درحدود ۶ کیلو وگروه دیگر ۱ کیلو کاهش وزن داشتند.وجودعنصرکلسیم به میزان موردنیاز دربدن ازبازگشت وزنی که بارژیم موفق به کاهش آن شده ایدپیشگیری می کند. درواقع قرص کلسیم ومکمل های آن مانند کلسی پاور هیچ تاثیری برچاقی ندارند وبرعکس درکاهش وزن موثراست.

تاثیر قرص کلسی پاور برریزش مو

ازآنجایی که این قرص حاوی ویتامین Dوزینک یا روی می باشد،علاوه فوایدی زیادی که برای رشد ونمو دراستخوان ها ودندان ها دارامی باشد برای ریزش مو نیز مفیدمی باشد.

تاثیر قرص کلسی پاور برافزایش قد

طبق تحقیقات به عمل آمده مصرف کلسیم ومکمل های حاوی کلسیم مانند کلسی پاوردررژیم غذایی برافزایش سریع ترقد تاثیرگذاراست.همان طور که گفته شدکلسیم درتولید کردن ورشدومو استخوان هانقشی اساسی داردکه فقرآن می تواندسبب رشدنکردن قد،تااندازه ای که برای هرفردمقدور است،شود.

مصرف قرص پاورکلسی دردوران بارداری

مصرف مکمل های کلسیم مانند قرص پاورکلسی دردوران بارداری،بسیارمهم است،ومی توانداز پیامد های نامطلوب وخطرناک حاملگی جلوگیری ویاآن را کاهش دهد. به ویژه ریسک مبتلاشدن به اختلالات فشارخون بالارادردوران بارداری،پایین می آوردوکاهش می دهد. امروز تعدادقابل ملاحظه ای ازمرگ و میرمادران وزنان باردار و همچنین ریسک زایمان زودرس به علت فشارخون بالاست که علت اصلی مرگ ومیر نوزادان زودرس نیزمی باشد.

بیشتر بخوانید:  تفاوت کپسول بیوتین و بیوتی هلث

مصرف قرص کلسی پاور دردوران شیردهی

ازآنجایی که میزان ازدست رفتن کلسیم دردوران شیردهی مادران،۴برابربیشترازدوران بارداری آن هااست،وبه همین دلیل تراکم معدنی استخوان مادران دردوران شیردهی ازبین می رودکه می توان بااستفاده از قرص کلسیم ومکمل های آن مانند قرص کلسی پاورآن راجبران ودرمان کرد.

استفاده از مکمل های کلسیم دردوران شیردهی مادران، فوایدی دارد که ازجمله آن ها می توان به: کاهش دادن علامت های سندرم قبل ازقاعدگی، کاهش دادن چربی بدن وتقویت کردن استخوان هااشاره کرد. مادران باید درزمان شیردهی، مکمل های کلسیم را استفاده کنند تا توده استخوانی از دست رفته را طی ۶ ماه بعدازقطع شیردهی دوباره جبران وبازیابی کند.

شما می توانید به راحتی بهترین مارک قرص کلسی پاورخارجی راازداروخانه ها تهیه کنید.بهترین برند قرص کلسی پاورخارجی موجوددرایران ،محصولی فرانسوی است.قرص کلسی پاورفرانسوی را می توان ازداروخانه هانیزتهیه کرد.