عوارض قرص بیوتین ۸۰۰هلث اید

مشخصات قرص بیوتین ۸۰۰هلث اید

قرص بیوتین ۸۰۰هلث اید برای‌چیست؟درپاسخ به این سوال بایدگفت که،قرص بیوتین ۸۰۰ هلث ایدنوعی مکمل غذایی است که که افرادبالای ۱۲ سال می توانند به طور روزانه ازآن درجهت کمک به حفظ سلامت پوست ومو،ناخن خودازآن بهره ببرند.

قرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید محصولی ازکشور انگلستان است.قرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید برای سلامت پوست ،مو وناخن بسیارمفیداست ومصرف آن می تواند از پوسته پوسته شدن پوست نیزجلوگیری کند.بیوتین عضوخانواده ویتامین Bمی باشد وجز ویتامین های محلول درآب است.

قرص بیوتین۸۰۰هلث اید به افزایش سطح انرژی دربدن کمک می کند.طبق تحقیقات به عمل آمده برروی کسانی که مشکل ریزش موداشتند مصرف قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدنه تنها باعث کاهش ریزش موآن هاشده است بلکه دررویش مجددموهای آن ها تاثیرگذاربوده است.بیوتین درمواغذایی همچون:تخم مرغ،توت فرنگی،بادام،میوه خشک،شیرگاو،غلات و…یافت می شود.

تاثیرات کمبودبیوتین دربدن

 • شکنندگی ناخن.
 • خستگی مفرط.
 • اختلالات کلیوی.
 • ایجادحساسیت پوستی.
 • ریزش مو وکم پشتی مو.
 • افسردگی وتوهم.
 • قرمزی وپوسته شدن پوست.

عوارض قرص بیوتین۸۰۰ هلث اید

مضررات قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدبرای بدن چه می باشد؟آیاقرص بیوتین۸۰۰ هلث ایدبدن رادچارمشکل می کند؟قرص بیوتین۸۰۰هلث ایدچه تاثیرات منفی برروی بدن بجای می گذارد؟قرص بیوتین ۸۰۰ هلث ایدچه خصوصیات ومضرراتی برای بدن افراددارد؟

درپاسخ به این سوالات می توان گفت که قرص بیوتین به تنهایی برای بدن ما،سمی محسوب نمی شود،ونوعی ویتامین محلول درآب است که بدن ما توانایی ذخیره وتحمل آن را درمقادیربالاندارد.عوارض قرص بیوتین۸۰۰هلث اید بسیارنادراست اما درادامه به آن می پردازیم:

 1. تحقیقات به عمل آمده نشان دهنده این می باشدکه افزایش مقدارجذب بیوتین دربدن باعث تعریق فراوان وتخلیه ادرار دردفعات زیاد می شود.
 2. درمرکزپزشکی مریلند طی تحقیقات به عمل آمده به این نتیجه دست یافتندکه بیوتین برای تقویت موها وناخن هاویتامینی ضروری است پس رشدغیرمتعارف ناخن هامی تواندازعوارض استفاده بیش ازحدازبیوتین باشد.
 3. دانشگاه پزشکی واشنگتن درتحقیقات خودبه این نتیجه رسیدندکه کسانی که این قرص رااستفاده می کنندممکن است دچار عوارضی مانند:حالت تهوع،اسهال،دردمعده شوند.
 4. تداخل قرص بیوتین بابرخی دیگر از ویتامین های گروهBباعث به وجودآمدن بیماری نادری بخصوص درافرادمیانسال می شودکه درآن خون وهواحفره هایی که درنزدیکی ریه ها هستندرا مسدودمی کند.
 5. بیوتین ممکن است سبب جوش زدن شود:قرص بیوتین می تواند سبب ایجادجوش های کیستی درچانه وخط فک درصورت فردشودکه البته بعدازچن هفته پس از قطع بیوتین این جوش ها ازبین می روند.نوشیدن آب زیاد درزمان استفاده ازقرص بیوتین به کاهش ریسک جوش زدن کمک قابل توجهی می کند.
 6. ایجادحساسیت وواکنش های آلرژیک:بعضی ازافرادممکن است به دلیل استفاده ازمکمل های بیوتین دچارآلرژی شوند.واکنش های آلرژیک می تواندبه شکل های گوناگونی همچون:حالت تهوع،گرفتگی یادردقفسه سینه،ورم کردن گلووصورت،جوش های خارشی و…باشد.که درصورت بروز این علائم بایدحتما به پزشک مراجعه کنند.
 7. عوارض قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدبرروی زنان باردار:یکی ازمهم ترین آثارجدی مصرف بیوتین دردوران بارداری،خطر سقط جنین دراثراستفاده از دوز بالای بیوتین است‌چراکه ممکن است خطرسقط جنین راافزایش دهد.قابل ذکراست که هیچ آزمایشی تابه حال این ادعارا تاییدنکرده است اما بهتراست که همیشه برای مصرف قرص بیوتین دربارداری باپزشک خودمشورت کرده وطبق دستورپزشک عمل کنید.
 8. افزایش دادن سطح گلوکزخون :طبق تحقیقات صورت گرفته ،پیشنهادمی شود کسانی که ازدیابت رنج می برندازمکمل های بیوتین استفاده نکنند زیرا این قرص ها،باعث افزایش مقدارتولیدگلوکزواسیدهاب چرب دربدن می شوند.
 9. تداخلات دارویی قرص بیوتین بابرخی داروها:بیوتین با داروهایی همچون:داروی های ضدسرع وهمچنین داروی کاهنده ی کلسترول تداخل دارد.استفاده از دوز بالای قرص بیوتین سبب کاهش کارآمدی این داروخواهدشد وبرعلائم دیابت تاثیرگذارمی باشد.
 10. ازدیگرعوارض بیوتین می توان به ایجادمشکلات حادتنفسی اشاره کرد:برخی افراددراثراستفاده ازدوز بالای بیوتین دچار مشکلات حادتنفسی یاآنافلاکسی می شوندکه دراین شرایط میبایست هرچه سریع تربه پزشک متخصص مراجعه کنند.
 11. عوارض قرص بیوتین برای ۸۰۰هلث اید برروی کودکان:این قرص برای کودکان هیچ گونه ضرری ندارداماکودکان می توانند ویتامین های موردنیاز بدن شان ازطریق استفاده ازموادغذایی تامین کنندوبرای استفاده از قرص بیوتین بهتراست که باپزشک مشورت کنند.
بیشتر بخوانید:  رابطه سرما با درد مفاصل

شاید تمامی عوارض ذکرشده برای قرص بیوتین ‌ترسناک وخطرناک به نظرآیداما درصورتی که این قرص ها ومکمل های بیوتین رادرست ودرزمان مناسب مصرف کنید هیچ کدام ازاین عوارض برای شما رخ نمی دهد.

نحوه استفاده ازقرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید

طریقه مصرف قرص بیوتین ۸۰۰ هلث اید به چه صورت است ؟ازآنجایی که بروز عوارض قرص بیوتین بسیارنادراست پزشکان استفاده ازآن رامحدودنکرده اند:

 • نوزادان۰تا۱۲ماهه:۷میکروگرم به طورروزانه.
 • کودکان ۱تا۳ساله:۸میکروگرم به طورروزانه.
 • کودکان ۴تا۸ساله:۱۲میکروگرم به طورروزانه.
 • کودکان ۹تا۱۳ساله:۲۰میکروگرم به طورروزانه.
 • کودکان۱۴تا۱۸ساله:۲۵میکروگرم به طورروزانه.
 • ۱۸به بالاومادران باردار:۳۰میکروگرم به طورروزانه.
 • مادران شیرده :۳۵میکروگرم به طورروزانه.وبه طورکلی درافرادبالای ۱۲ سال روزانه یک عددقرص بیوتین ۸۰۰هلث اید راهمراه بامایعات می توان استفاده کرد.

زمان مصرف قرص بیوتین ۸۰۰هلث اید

درمصرف قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدباید چه نکاتی رعایت شود؟ازآنجایی که افرادویتامین های گروه Bرابرای افزایش سطح انرژی وکاهش سطح استرس استفاده می کنندوقرص بیوتین نیز جز این دسته نیزمی باشد بهتراست که این قرص راقبل خواب مصرف نکنید.

بهترین زمان برای استفاده از قرص بیوتین ۸۰۰هلث اید هنگام صبح بعدازبیدارشدن ازخواب می باشد چراکه هم شمادچاراختلال درخواب نمی کند وهم کارهای روزمره خودراباانرژی بیشتری انجام می دهید‌.

آیا درهمه سنین میتوان ازقرص بیوتین ۸۰۰هلث اید استفاده نمود؟

خیراستفاده بیش ازحد،ازهرگونه مکمل غذایی،برای بدن مضروخطرناک است. مقادیربالای بیوتین نیزممکن است نتایج آزمایش خون رامنحرف و اشتباه کند. همچنین ممکن است باعث کاهش جذب برخی از ویتامین های الزامی بدن شود. درهرصورت بهتراست که قبل ازاستفاده باپزشک مشورت شود.

قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدبرای چه مواردی دربزرگسالان مناسب است؟

 • قرص بیوتین ۸۰۰هلث ایدبرای ناخن مفیداست.
 • افرادی که به دنبال بالابردن انرژی خودهستند.
 • کسانی که استرس زیادی راتجربه کرده اند وبه دنبال کاهش آن هستند‌.
 • کسانی که دچار کم پشتی موهستند.
 • مادران بارداری که دچارریزش موشده اند‌.
 • افرادی که ورزشکار وبدن سازهستند.
 • افرادی که دخانیات استفاده می کنند.
بیشتر بخوانید:  روش های موثر در بهبود سرماخوردگی

به طور خلاصه قرص بیوتین ۸۰۰هلث اید یک مکمل غذایی بسیار مفید برای بدن است که امروزه افرادزیادی ازاین قرص برای بهبود وسلامت پوست ومووناخن ها استفاده می کنند.همچنین از قرص بیوتین هلث اید۸۰۰ برای جلوگیری ازریزش مو و رشد مجددمونیز استفاده میشود.

باوجود فواید زیادی که قرص بیوتین دارا می باشداما هرنوع مکمل غذایی درصورت مصرف بیش ازدوز معین شده ،دارای عوارضی نیز می باشد که ازجمله عوارض قرص بیوتین ۸۰۰ می توان به: ایجادحالت تهوع، اسهال، دردمعده، تعریق زیاد، تکررادرار، حساسیت پوستی و الرژی، جوش و آکنه و…اشاره کرد.

برای تهیه وخرید قرص بیوتین هلث اید۸۰۰ می توانید به راحتی به داروخانه های سراسرکشور مراجعه کرده وآن را تهیه کنید.