قطره آهن لیپوزوفر بی اس کی ۳۰ میلی لیتری BSK Liposofer Iron Drop 30 ml
عوارض قطره آهن لیپوزوفر

معمولاکودکان تازه متولدشده،پس ازبه پایان رسیدن شش ماهگی،درقالب مکمل می بایست ،ازماده معدنی آهن استفاده کنندتا به صورت کلی بدن آنهاازاین ماده تامین شودودچار کمبودنشود.یکی از بهترین انتخاب ها،برای تامین کردن آهن،قطره آهن لیپوزوفراست،که از کمبودوفقرآهن،بروزآنمی جلوگیری کرده وبه درمان فقرآهن کمک می کند.

قطره آهن لیپوزوفر،یالیپوزومال نوعی مکمل غذایی است که دارای آهن می باشد،که نیازبدن کودکان ونوزادان تازه متولدشده رابه آهن بصورت روزانه تامین می کندوهمچنین ازبه وجودآمدن کم خونی جلوگیری می کند.آهن دراین قطره طبق فرمول لیپوزومال است.

یعنی یون های آهن دردرون لایه فسفولیپیدواسترهای سوکروزاسیدهای چرب قرارمی گیردولیپوزوم های شامل آهن به طوردست نخورده ای ازروده جذب می شود.آهن درساختار لیپوزومی جذب بهتری ازراه سلول های دیواره روده دارد.

هر۱ میلی لیترازاین قطره معادل ۷میلی گرم آهن می باشد.اماهمان طورکه می دانیم هرماده ای علاوه برفوایدی که داراست،عوارضی نیز دارامی باشد،که درادامه به عوارض قطره آهن لیپوزوفرواینکه آیاقطره لیپوزوفرباعث یبوست می شود یاخیر،نیزمی پردازیم.

برای مشاهده قیمت قطره آهن لیپوزوفر در داروخانه آنلاین داروبیار کلیک کنید.

عوارض قطره آهن لیپوزوفربرای کودکان

بامصرف به اندازه قطره آهن لیپوزوفرازچه خطراتی جلوگیری می شود؟درپاسخ به این پرسش می توان گفت:درواقع ازآنجایی که یون های آهن،درقطره لیپوزوفردارای ساختاری لیپوزومی است،زمانی که کودک قطره را می خورد،یون های آهن بطور مستقیم با مخاط دستگاه گوارش ارتباط برقرارنمی کنند.

به همین دلیل،عوارض عادی این مکمل های آهن دراین قطره نمایان نمی شود.مکمل های آهن به طورمعمول،درافرادمشکلات گوارشی به وجود می آوردمانند:ایجادتهوع،یبوست استفراغ،گرفتگی عضلات شکم و…که البته این گونه عوارض درقطره آهن لیپوزوفروجودندارد.قطره آهن لیپوزوفردرصورتی دارای عوارض می باشدکه این قطره رابیشتراز دوزی که معین شده است به کودک بدهندکه دراین شرایط کودک دچار مسمومیت می شود.

بیشتر بخوانید:  کپسول مفاصل پیاسیدین خارجی

آیامصرف بیش ازحدقطره لیپوزوفرمشکلاتی راایجادمی کند؟

همان گونه که گفته شد،چنانچه این قطربیشترازدوز معین شده مصرف شود،دچارمسمومیت کودک می شود،مسمومیت بااین قطره معمولا ۶ ساعت بعدازمصرف بیش ازحدآن نمایان می شودکه دارای علائمی همچون:دردشکم،اسهال،استفراغ بصورت شدید،استفراغ ومدفوع خونی،بی حالی و کمبودآب دربدن کودک و…می باشد. البته این مواردی که ذکرشدازعوارض قطره لیپوزوفربرای کودکان نیست بلکه درصورت استفاده بیش ازحدومسمومیت باهریک ازمکمل های غذایی،ممکن است این علائم به وجودآید.

عوارض قطره آهن لیپوزوفربرای کودکان

مقدارمصرف قطره آهن لیپوزوفردرکودکان چگونه است؟

درپاسخ به این پرسش که مصرف چه مقداراز قطره آهن لیپوزوفرباعث برطرف شدن نیازبدن می شود؟نمیتوان به طوردقیق گفت که چه اندازه زیراباتوجه به سن وبدن هرفردمتغیراست..هرچه سن کودک بالاتربرودوافزایش یابد،میزان نیازبدن اوبه آهن نیزافزایش می یابد،‌ کودک تازه متولدشده تابه پایان رسیدن شش ماهگی فقط به ۰.۲۷میلی گرم آهن به طورروزانه نیازدارند.

پس از۷ماهگی تا۱۲ماهگی این مقداربیشترشده ومصرف آن به طورروزانه به ۱۱میلی گرم می رسد.از۱تا۳ سالگی کودک به طورروزانه ۷ میلی گرم قطره استفاده می کند.از۴تا۸ سالگی نیزروزانه ۱۰میلی گرم استفاده می کنند.

قابل ذکر است که این مقادیر درپسران ودختران مساوی می باشد.بدن نوجوانان ازسن ۹ تا۱۳ سالگی نیز به طور روزانه به۸ میلی گرم آهن نیازمنداست.میزان مصرف قطره آهن لیپوزوفر رانباید به صورت خودسرانه بیشتر وافزایش دادوبهتراست که مقداراستفاده ازآن به وسیله پزشک متخصص کودکان معین شود.

میزان مصرف قطره لیپوزوفردرروزبایدبه چه اندازه باشد؟

معمولا بطور روزانه ۱میلی لیترازاین قطره به کودک دادمی شودکه معادل ۷میلی گرم آهن می باشد.توجه کنیدکه قبل از استفاده ازقطره،آن را به خوبی تکان داده وقطره رادرگوشه لپ یاقسمت انتهایی زبان کودک بریزید‌.

آیاقطره آهن لیپوزوفردندان راسیاه می کند؟

همان طورکه گفته شد،درقطره آهن لیپوزوفر،یون های آهن دارای ساختاری لیپوزومی است که سبب شده است که این قطره درتماس مستقیم با مخاط دستگاه گوارش قرارنگیرد وعلاوه برآن نیز سبب شده است یون های آهن بادندان هانیز برخوردنداشته باشندکه دراین صورت به علت برخوردنکردن بادندان،دندان ها نیز سیاه نمی شوندبنابراین سیاهی دندان هااز عوارض این قطره نیز نمی باشد.

بیشتر بخوانید:  چه افرادی در معرض خطر کمبود ویتامین ث هستند؟

مقدارمصرف قطره آهن لیپوزوفردرکودکان چگونه است؟

ماندگاری قطره آهن لیپوزوفر

میزان ماندگاری قطره لیپوزوفرچقدراست؟
قطره آهن لیپوزوفر می بایست حتمادرجای خشک وخنک وهمچنین دورازگرماونورنگهداری شود.این قطره راپس از بازکردن درب آن بایددریخچال نگهداری کردوحداکثر زمان استفاده ازآن بعدازبازشدن ۳۰ روزمی‌باشد.

عوارض قطره آهن لیپوزوفردردوران شیردهی

این قطره دارای هیچ عوارضی دردوران شیردهی نمی باشد،وفقط نباید زمان استفاده ازاین قطره بازمان شیردهی تداخل پیداکندبه طور مثال می توان این قطره رایک ساعت پس ازشیردادن یاقبل ازشیردادن به کودک دادچراکه قطره آهن هرگز نباید باشیرمخلوط شودزیراشیرازجذب کردن آهن جلوگیری میکند.

بهترین زمان مصرف قطره آهن لیپوزوفر

به طورکلی برای مصرف هرنوعی از مکمل های آهن،بهترین زمان هنگام صبح وبامعده خالی می باشد چراکه دراین شرایط بدنی،آهن جذب بهتری دربدن خواهدداشت.درمواردی نادری امکان دارد که فرددراثراستفاده ازمکمل آهن بامعده خالی دچاراختلالات گوارشی شود که دراین صورت فرد می تواند مکمل آهن رابعدازخوردن غذااستفاده کند.

اما برای کودکان بهتراست که بامعده خالی داده شودوبه همراه آب میوه های طبیعی همچون آب پرتغال مصرف شودچراکه پرتغال دارای ویتامینCمی باشدوویتامین Cجذب آهن رادربدن چندین برابرمی کند.مخصوصا اگرکودک به کم خونی مبتلا است حتما قطره آهن لیپوزوفررا همراه با آب میوه های بخوردکه دارای ویتامینCهستند تااثرات ماندگاری قطره آهن لیپوزوفربربدن رادوچندان کند.

تداخل دارویی قطره آهن لیپوزوفر

درپاسخ به این سوال که مصرف قطره آهن لیپوزوفر باچه داروئی میزان ماندگاری آن راافزایش می دهدمی توان این گونه پاسخ داد:همان طور که می دانید،مکمل ها وشربت هایی که شامل آهن هستند نبایدهمراه بافرآورده های لبنی مانند:شیروماست و…استفاده شوند.

امااین مورد برای قطره آهن لیپوزوفر بلامانع است.زیرااین قطره دارای ساختاری لیپوزومالی وغیریونی است وبه همین دلیل مصرف آن نه تنها بامحصولات لبنی تداخلی نداردبلکه می توان آن را باداروهایی مانند:آنتی اکسیدان ها،مهارکننده هایH2ومهار کننده های پمپ پروتون استفاده کردوهیچ مشکلی به وجود نمی آید.

بیشتر بخوانید:  درباره مراقبت های روزانه انواع پوست بیش تر بدانید

ازاین رو نیز لازم نیست که میان استفاده از این قطره ودیگر داروها۲ ساعت فاصله زمانی رارعایت کردواین یکی از بهترین مزیت های استفاده از قطره آهن لیپوزوفراست.

به طورخلاصه قطره آهن لیپوزوفر بادارابودن ساختارلیپوزومی ولیپوزوم های دارای آهن درخود،به صورت دست نخورده ازروده ها جذب خواهندشد وبه همین سبب عوارض ومضررات قطره آهن لیپوزوفر هماننددیگر مکمل های حاوی آهن نمی باشدومشکلات واختلالات گوارشی درفردبه وجودنمی آورد وهمچنین این قطره سبب سیاه شدن دندان های کودک نمی شود.

علاوه برموارد گفته شده ازدیگر مزایای این قطره میتوان به عدم تداخل دارویی این قطره بادیگر داروها اشاره کردکه یکی ازبهترین مزیت های این قطره است.درضمن بایدتوجه کنیدکه میزان مصرف این قطره حتماطبق دستورپزشک ویا مطابق با دستور روی جلدقطره باشدوبه طور خودسرانه میزان آن را کاهش یا افزایش ندهیدچراکه دراین صورت ممکن است کودک دچار مسمومیت باآهن شود وبه دنبال آن مشکلات دیگری پدیدآید.